11 มิถุนายน 2561 08:01

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผู้มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับการกำหนดให้รถจักรยานยนต์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานก่อนตราพระราชกฤษฎีกาต่อไป   

image

นายอภิจิณ โชติกเสถียร เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กล่าวว่า  ปัจจุบันสถานการณ์มลพิษทางอากาศของประเทศไทยมีแนวโน้มว่าจะมีปริมาณสารพิษในอากาศเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในเขตชุมชนขนาดใหญ่ และในพื้นที่พัฒนาแล้ว เช่น กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ขอนแก่น สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง และสระบุรี ซึ่งปัญหามลพิษทางอากาศส่วนใหญ่เกิดจากยานพาหนะและโรงงานอุตสาหกรรม คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (กมอ.) จึงมีมติยกเลิกการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 6 มาตรฐานเลขที่ มอก. 2350-2551 ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน และกำหนดให้รถจักรยานยนต์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ เฉพาะด้านความปลอดภัย-สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 7 มาตรฐานเลขที่ มอก. 2915-25XX ซึ่งคาดว่าจะประกาศบังคับใช้ในปี 2562

ขณะนี้ สมอ. อยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตราเป็นพระราชกฤษฎีกาบังคับใช้ต่อไป ซึ่งผู้ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นสามารถเสนอข้อคิดเห็นพร้อมทั้งเหตุผล โดยระบุชื่อ ที่อยู่ ถึง สมอ. ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ประกาศ โดยสามารถดูประกาศและรายละเอียดการกำหนดมาตรฐานดังกล่าวได้ที่ กองกฎหมาย สมอ. โทรศัพท์ 0 2202 3522 หรือ www.tisi.go.th ในหัวข้อประกาศมาตรฐานบังคับ

 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ เฉพาะด้านความปลอดภัย-สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 7 มาตรฐานเลขที่ มอก. 2915-25XX กำหนดปริมาณสารมลพิษตามแนวทางของกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป เทียบได้กับมาตรฐาน EURO 4 โดยมีการทดสอบหลายรายการ เช่น ทดสอบปริมาณคาร์บอนมอนออกไซน์ ไฮโดรคาร์บอน ออกไซด์ของไนโตรเจน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการลดปัญหามลพิษจากการระบายไอเสียทางอากาศที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงจากรถที่ผลิตขึ้นใหม่ และให้สอดคล้องกับการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง ตามนโยบายของรัฐบาล

  เลขาธิการ สมอ. กล่าวเพิ่มเติมว่า การกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของ สมอ. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาผลิตภัณฑ์ในประเทศให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยในตลาดโลก รวมทั้งปกป้องคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าที่มีคุณภาพ โดยผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถรับทราบการกำหนดมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และติดตามความเคลื่อนไหวด้านการมาตรฐานได้ที่ www.tisi.go.th หรือ www.facebook.com/tisiofficial

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 12105 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น