12 มิถุนายน 2561 13:27

รมช.อุตสาหกรรมหารือเอกชนภาคเหนือตอนล่าง2 เร่งโครงการ bio complex เตรียมเสนอครม.พิจารณาภายในเดือนนี้

image

นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้หารือร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี และกำแพงเพชร) ในระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 4/2561 ณ จังหวัดนครสวรรค์ 

 

โดยนายสมชายฯ กล่าวว่า ภาคเอกชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง มีข้อเสนอให้รัฐบาลส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพครบวงจร (bio complex) ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ งบประมาณในการลงทุน 41,000 ล้านบาท ซึ่งโครงการดังกล่าวฯทางสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้บรรจุเป็นโครงการนำร่อง bio complex ในมาตรการเร่งรัดการลงทุนในประเทศ ภายใต้มาตรการพัฒนา อุตสาหกรรมชีวภาพของไทย พ.ศ. 2561 - 2570 แล้ว

 

ทั้งนี้โครงการนำร่อง bio complex มีมาตรการสำคัญ 4 มาตรการ ได้แก่ 1) การกระตุ้นให้เกิดความต้องการของตลาดในประเทศ 2) การเร่งรัดการลงทุนภายในประเทศ โดยจะผลักดันภาคเอกชนลงทุนด้านชีวภาพของประเทศใน 3 พื้นที่นำร่อง ได้แก่ พิ้นที่จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครสววรค์ และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 3)มาตรการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ผลิต โดยพิจารณาทบทวนปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ และ4)มาตรการสร้างเครือข่ายในรูปแบบของศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านชีวภาพ (Center of Bio Excellence: COBE) โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา มีหน้าที่หลักในด้านการวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ

 

หากมีการขับเคลื่อน bio complex ให้เป็นรูปธรรมได้ตามแผนเร่งรัดการลงทุนในประเทศ จะสามารถทำให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมชีวภาพของประเทศได้ประมาณ 190,000 ล้านบาท และในปี 2570 เกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นปีละ 75,000 บาทต่อครัวเรือน โดยคาดว่าจะสามารถนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาได้ภายในเดือนนี้

 

นอกจากนี้ภาคเอกชนในพื้นที่ยังได้เสนอโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่จากพืชหลักในพื้นที่ เช่น ข้าว อ้อย และมันสำปะหลัง โดยภาคเอกชน ขอให้ช่วยสนับสนุน 3 ข้อ คือ การเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 3212 ให้เป็นถนน 4เลนการจราจร เชื่อมต่อกับทางหลวงสายเอเชีย การวางท่อส่งน้ำเข้าไปในพื้นที่การเกษตร และการวิจัยพัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ โดยกระทรวงอุตสาหกรรมมีแนวทางในการส่งเสริมให้จังหวัดกำแพงเพชร เป็นศูนย์กลางในการผลิตมันสำปะหลัง มีการผลักดันการใช้เชื้อเพลิงจากผลิตผลการเกษตรให้มากขึ้นด้วย

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 12019 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น