20 มิถุนายน 2561 15:55

รัฐมนตรีช่วย สมชายฯ เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เสริมแกร่ง SMEs รอบรู้เรื่องบัญชีและการเงิน ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต

image

 วันนี้ (20 มิถุนายน 2561) นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "เสริมแกร่ง SMEs รอบรู้เรื่องบัญชีและการเงิน" ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต จัดโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ SME Bank โดยมีนายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการ สสว. ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่จากสถาบันทางการเงิน เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องเลอคองคอร์ดบอลรูม โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ด รัชดา 

 รัฐมนตรีช่วยฯ ก.อุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรม ได้กำหนดมาตรการพิเศษเพื่อขับเคลื่อน SMEs สู่ยุค 4.0 ในด้านของการส่งเสริมพัฒนาด้านการเงิน เพื่อให้การช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ให้มีศักยภาพและมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น การบูรณาการการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในหลากหลายมิติ โดยกิจกรรมการอบรมสัมมนาในครั้งนี้ จะเป็นการจุดประกายให้ผู้ประกอบการ SMEs ของไทย ได้เห็นถึงความสำคัญของการเข้าสู่ระบบทางการเงิน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ประกอบการ เกิดความเข้มแข็งและดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลก และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างความแข็งแรงให้กับเศรษฐกิจของประเทศได้ 

 ทั้งนี้ การอบรมสัมมนาดังกล่าว เป็นโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ภายใต้ชื่อ "โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SMEs Strong/Regular Level)" มุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการ SMEs ให้สูงขึ้น สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าหรือบริการ ให้เกิดมาตรฐานและคุณภาพในกระบวนการผลิต รวมทั้งผลักดันให้ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐานสินค้าหรือบริการเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สำหรับมาตรการส่งเสริมและช่วยเหลือ SMEs 9 มาตรการประกอบด้วย 1) Industry Transformation Center ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมทั่วประเทศ 2) SME Support Center ศูนย์สนับสนุนช่วยเหลือ SMEs 3) Train The Coach พัฒนาโค้ชหรือที่ปรึกษาเพื่อช่วยให้คำปรึกษา 4) SME Big Data พัฒนาฐานข้อมูล SMEs 5) Big Brothers โครงการพี่ช่วยน้อง 6) Digital Value Chain ผลักดัน SMEs สู่ห่วงโซ่การผลิต 7) SME Standard Up ยกระดับ SMEs สู่มาตรฐานที่เหมาะสม 8) Creative Industry Village ยกระดับเศรษฐกิจฐานชุมชน และ 9) Financial Literacy การเสริมแกร่งให้ SMEs รอบรู้ด้านบัญชีและการเงิน

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 11966 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น