20 มิถุนายน 2561 20:36

ปลัด ก.อุตสาหกรรม บรรยายพิเศษ ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนอุตฯ ไทยในทศวรรษหน้า หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

image

วันนี้ (20 มิถุนายน 2561) นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษการอบรมหลักสูตร "วิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง" Advanced Master of Management Program รุ่นที่ 1 ในหัวข้อ ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยในทศวรรษหน้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านเศรษฐกิจ การเงิน ตลาดทุน นโยบายและยุทธศาสตร์ที่สำคัญของประเทศ พร้อมทั้งองค์ความรู้การบริหารองค์การสมัยใหม่ เพื่อพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์กว้างไกล จัดโดยสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีผู้บริหารจากทุกวงการเข้าร่วมรับการอบรมกว่า 140 คน ณ ห้อง 3001 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพฯ

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ความท้าทายและแนวทางการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรม คือ เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นตัวเร่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด บทบาทของกระทรวงอุตสาหกรรม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมนั้น ประกอบด้วย การขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมในมิติรายสาขา ได้แก่ 1) ยานยนต์สมัยใหม่ โดยการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย 2) หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ และ 3) อุตสาหกรรมชีวภาพ การขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมในมิติเชิงพื้นที่ ได้แก่ การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC คือ การพัฒนาอย่างสอดคล้อง กลมกลืน เพื่อให้เกิดประโยชน์กับเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างครอบคลุมและทั่วถึง และการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมในมิติการพัฒนา SMEs ได้แก่ มาตรการพิเศษเพื่อขับเคลื่อน SMEs สู่ยุค 4.0 ประกอบด้วย การยกระดับเศรษฐกิจฐานชุมชน ขยายศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมทั่วประเทศ เชื่อมโยงศูนย์สนับสนุนสร้างฐานข้อมูล พัฒนาโค้ชช่วยเหลือ ดึงองค์กรใหญ่เป็นพี่เลี้ยง ผลักดัน SMEs สู่สากล เสริมแกร่ง SMEs รอบรู้การเงิน และยกระดับ SMEs สู่มาตรฐานเฉพาะ

#กระทรวงอุตสาหกรรม

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 12129 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น