21 มิถุนายน 2561 19:31

รัฐมนตรีช่วย สมชายฯ เป็นประธานปิดการอบรม หลักสูตร การปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม รุ่นที่ 2 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

image

วันนี้ (21 มิถุนายน 2561) นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตร "การปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม" (Business Revolution and Innovation Network : BRAIN) รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561 จัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานหลักสูตร BRAIN ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมอบรม ณ ห้อง Royal Maneeya Ballroom ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์

สำหรับการจัดอบรมหลักสูตร การปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม เป็นหลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชน เจ้าของธุรกิจชั้นแนวหน้าตลอดจนผู้นำในหน่วยงานภาครัฐที้มีความสนใจเกี่ยวกับนวัตกรรมและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในมิติต่างๆ การเติบโตของธุรกิจและเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล  พร้อมทั้งส่งเสริมการสร้างวิสัยทัศน์และผลักดันให้เกิดความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทย ไปสู่ Thailand 4.0 ได้อย่างเข้มแข็ง

รัฐมนตรีช่วยฯ ก.อุตสาหกรรม กล่าวว่า กระแสการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบัน นอกเหนือจากปัจจัยด้านปริมาณในการผลิตแล้ว ศักยภาพทางการผลิตก็ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะตอบสนองความพึงพอใจให้กับคู่ค้าและผู้รับบริการ ดังนั้นการนำเอานวัตกรรมดิจิทัล โลกเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งภาคอุตสาหกรรมจำเป็นต้องมีการปรับตัวให้กิดการเรียนรู้ กระตุ้นให้เกิดความสนใจ ตลอดจนการปรับปรุงประสิทธิภาพพัฒนาต่อยอดธุรกิจในอนาคต และเพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันอุตสาหกรรมไทยให้มีความเข้มแข็งและก้าวสู่ Industry 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ด้วยความร่วมมือตามแนวทางประชารัฐ ภายใต้โมเดล ประเทศไทย 4.0 โดยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่การเป็น Value based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เพื่อทำให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้อย่างสมดุลเพื่อรองรับผลกระทบจากสภาวะความผันผวนจากภายนอก ซึ่งการขับเคลื่อนด้วยการพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตภาคอุตสาหกรรมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่าน 3 กลไกสำคัญ ดังนี้ 1) กลไกขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับผลิตภาพ (Productive Growth Engine) คือการปรับเปลี่ยนประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง 2) กลไกการขับเคลื่อนด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม (Inclusive Growth Engine) คือการกระจายรายได้ สร้างโอกาส และความมั่งคั่งอย่างเท่าเทียม และ 3) กลไกการขับเคลื่อนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (Green Growth Engine) คือการคำนึงถึงการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมุ่งเน้นการใช้พลังงานทดแทน

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 11953 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น