15 กรกฎาคม 2561 17:17

“อุตตม” ลงพื้นที่เชียงใหม่ ชมศักยภาพชุมชนไตลื้อเมืองลวงเหนือ หนุนขึ้นแท่นหมู่บ้าน CIV              

image

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนายสันติ กีระนันท์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายพรเทพ การศัพท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม คณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ชุมชนไตลื้อเมืองลวงเหนือ จ.เชียงใหม่ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ได้นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตรวจเยี่ยมชมการพัฒนาโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village : CIV) หรือ“หมู่บ้าน CIV”ภายใต้การดำเนินงานของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ณ ชุมชนไตลื้อเมืองลวงเหนือ”ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นชุมชนที่พร้อมจะเข้าร่วมเป็น 1 ในหมู่บ้าน CIV ตามเป้าหมายกระทรวงอุตสาหกรรม จะเข้าไปดำเนินการในพื้นที่ รวม 160 ชุมชน 76 จังหวัด ภายในปี 2561

ทั้งนี้ตามแผนการพัฒนาโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มีเป้าหมายเพื่อให้ชุมชนสามารถสร้างรายได้จากการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดต่างๆ ควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างรากฐานของชุมชนให้สามารถสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากอาชีพหลักทางการเกษตร โดยยังคงรักษาวิถีทางวัฒนธรรม ของท้องถิ่น ให้สามารถถ่ายทอดออกไปสู่สาธารณชน และยังเป็นแนวทางส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่มีอาชีพในถิ่นฐานของตนเอง โดยใช้ศักยภาพของพื้นที่ร่วมกับนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อการประชาสัมพันธ์ความโดดเด่นของพื้นที่ที่มีผลิตภัณฑ์ การบริการและสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประจำถิ่น เป็นจุดดึงดูดให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในแนวทางการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ที่มุ่งยกระดับเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) ตามแนวประชารัฐ

ที่ผ่านมากระทรวงอุตสาหกรรมได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมในทุกขนาดในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องที่ยวของภาคเหนือ ที่รัฐบาลต้องการส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเมืองหลักและการท่องเที่ยวเมืองรอง เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่นแต่ละจังหวัด ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมจะเป็นหน่วยงานเป็นศูนย์กลางการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ โดยเฉพาะในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงวิสาหกิจชุมชน ที่มีแนวทางการพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ โดยใช้ศักยภาพของพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สำหรับการพัฒนาขยายเครือข่ายหมู่บ้าน CIV ของ “ชุมชนไตลื้อเมืองลวงเหนือ” อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ถือเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่มีความโดดเด่นทางด้านวัฒนธรรมและวิถีชุมชน รวมถึงมีวิสาหกิจที่มีหลากหลายผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาโดยชุมชน ตั้งแต่การทอผ้า ทำกระดาษสา และตุ๊กตาไม้ ซึ่งถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถผลิตและจำหน่ายในรูปแบบของที่ระลึกประจำถิ่น ที่ยังคงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของไตลื้อ ได้เป็นอย่างดี ดังนั้น กระทรวงอุตสาหกรรมได้ผลักดันให้เกิดการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีกแห่งหนึ่งของ จ. เชียงใหม่

แผนการเข้าไปพัฒนา “ชุมชนไตลื้อเมืองลวงเหนือ” ทาง กระทรวงอุตสาหกรรมได้ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กรมการท่องเที่ยวและกีฬา และพัฒนาชุมชน เข้าไปร่วมดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่น เป็นมักคุเทศน์ นักประชาสัมพันธ์  และสร้างให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมไตลื้อ รวมถึงสร้างกิจกรรมทางวัฒนธรรม ด้วยโปรแกรมการท่องเที่ยว พร้อมจัดที่พัก โฮมสเตย์ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นในอนาคต  

อย่างไรก็ตาม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้มีแผนที่เข้าไปสนับสนุนให้เกิดการกระจายธุรกิจท่องเที่ยวในชุมชนต่างๆ ให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาของรัฐบาลที่มีเป้าหมายจะสร้างแหล่งท่องเที่ยวเมืองรอง โดยการเข้าไปพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนที่อยู่เมืองรองมาสร้างจุดขาย อาศัยทุนทางวัฒนธรรม ผนวกกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเชื่อมโยงและการกระจายตัวของรายได้ และแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ ไปยังจังหวัดรองที่อยู่ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวหลักไม่ว่าจะเป็นจังหวัดพะเยา และจังหวัดน่าน เป็นต้น

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 12242 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น