17 กรกฎาคม 2561 08:07

ปลัดก.อุตสาหกรรม กำชับเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศ ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง โปร่งใส โดยเฉพาะงานพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตและกำกับดูแลโรงงาน

image

      นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ได้ออกหนังสือเวียนแจ้งไปยังข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมทั่วประเทศ เพื่อให้รับทราบและปฏิบัติตามนโยบายป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยเฉพาะงานการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต และการกำกับดูแลโรงงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อันเป็นความเสี่ยงที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์อันมิชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

       โดยย้ำว่าเจ้าหน้าที่ของกระทรวงอุตสาหกรรมจะต้องแสดงบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ และแจ้งวัตถุประสงค์ในการเข้าไปตรวจสอบโรงงานอย่างชัดเจนทุกครั้ง ซึ่งการตรวจกำกับโรงงานในพื้นที่ โดยเฉพาะโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการนำกากอุตสาหกรรมมาเป็นวัตถุดิบในการผลิต เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตรวจสอบการประกอบกิจการโรงงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ต้องมีแผนการตรวจกำกับที่ชัดเจน มีหลักฐานการอนุญาตให้เข้าตรวจสอบโรงงาน โดยใช้แบบรายงานผลการตรวจสอบการประกอบกิจการโรงงาน (แบบตรวจ 02) เป็นแบบมาตรฐานการตรวจสอบทุกโรงงาน

      นายพสุฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันไม่มีนโยบายในการเรียกรับผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนที่นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และการชำระค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงินด้วย

     ทั้งนี้หากผู้ประกอบการพบเห็นหรือมีการแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์อื่นๆ ที่นอกเหนือจากค่าธรรมเนียม ขอให้แจ้งข้อมูลโดยตรงมายังอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ หรือสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม หรือโทร 02-202-3683 ต่อ 5 เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ส่วนเจ้าหน้าที่ที่เรียกรับผลประโยชน์หากตรวจสอบว่าพฤติตามที่กล่าวอ้าง จะต้องถูกลงโทษทางวินัยอย่างเด็ดขาด 

12 กรกฎาคม 2561

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 12202 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น