20 กรกฎาคม 2561 10:48

ก.อุตฯ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การจัดการสื่อสารแบบใหม่ในพื้นที่เครือข่าย” จ.สมุทรสงคราม

image

วันนี้ (20 กรกฎาคม 2561) นายสุรพล  ชามาตย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม รองโฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการสื่อสารแบบใหม่ในพื้นที่เครือข่าย” โดยมีนางอทิตา กลิ่นสุวรรณ อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมเปิดการสัมมนา ณ โรงแรมชูชัยบุรีศรีอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม รองโฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรม มีภารกิจกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล สร้างโอกาสพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนและการประกอบกิจการ เสริมสร้างศักยภาพอุตสาหกรรม วิสาหกิจ และผู้ประกอบการ ให้มีความเข้มแข็ง กำกับดูแลการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมให้สมดุลและยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงบูรณาการและติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ เพื่อผลักดันให้เกิดประสิทธิผล ซึ่งการดำเนินภารกิจดังกล่าวจะบรรลุเป้าหมายได้ ต้องอาศัยกลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างการรับรู้ และสร้างความรู้ความเข้าใจต่อสาธารณชน รวมถึงมวลชนในพื้นที่และประชาชนทั่วไปได้อย่างถูกต้อง ต่อเนื่อง โดยรัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการสร้างการรับรู้แก่ประชาชนผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อโซเชี่ยลมีเดียและสื่อออนไลน์ เช่น Facebook Twitter Line@ YouTube และเว็บไซต์ต่างๆ ซึ่งเป็นช่องทางที่สามารถสื่อสารได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง

ดังนั้น เพื่อให้การสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อโซเชี่ยลมีเดียและสื่อออนไลน์ของกระทรวงอุตสาหกรรม ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานและนโยบายของรัฐบาล สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม จึงจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการสื่อสารแบบใหม่ในพื้นที่เครือข่าย” ในครั้งนี้ขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำระบบดิจิตอลมาประยุกต์ใช้ในงานประชาสัมพันธ์ และการจัดกระบวนการสื่อสารแบบใหม่ เพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0 รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้พบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิดเห็น ตลอดจนสะท้อนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน นำไปสู่การแก้ไขที่เป็นรูปธรรม รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานในสังกัด โดยมีผู้แทนด้านประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานระดับกรมและสถาบันเครือข่ายเข้าร่วมสัมมนาจำนวนกว่า 60 คน

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 12087 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น