26 กรกฎาคม 2561 14:49

การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นและเผยแพร่ผลการศึกษาแนวทางการจัดทำตัวชี้วัดผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียว Green GDP ภาคอุตสาหกรรมและ Green GPP ของจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 2

image

 

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรักษาราชการเเทน รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นและเผยแพร่ผลการศึกษาแนวทางการจัดทำตัวชี้วัดผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียว Green GDP ภาคอุตสาหกรรมและ Green GPP ของจังหวัดชลบุรี ณ ห้องสะเม็ด โรงแรมเคป ราชา ศรีราชา จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมและศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำการศึกษาและสร้างแบบจำลองสำหรับการประมวลข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการจัดทำตัวชี้วัดผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียว ในภาคอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด ข้อมูลด้านวิชาการ และวิพากษ์ผลการศึกษา การรวบรวมข้อมูลบัญชีรายการวัฏจักรชีวิตในกลุ่มอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษและกระดาษและในพื้นที่อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี และการสร้างแบบจำลองสำหรับการประเมินต้นทุนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและมูลค่าการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศน์สำหรับการประเมิน Green GDP ภาคอุตสาหกรรม เพื่อใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรี นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 60 คน

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 12313 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น