03 สิงหาคม 2561 23:28

รองปลัด ก.อุตฯ เปิดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการและมอบใบประกาศนียบัตรสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

image

วันนี้ (3 สิงหาคม 2561) นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการและพิธีมอบใบประกาศนียบัตรสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม โดยมีนายศิริรุจ จุลกะรัตน์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม นายวีรศักดิ์ ศุภประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวสิริรัตน์ ไกรวณิช ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมงานและมอบใบประกาศ ณ อาคารชาเลนเจอร์ 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ Thailand 4.0 โดยผ่านกลไกสำคัญ 3 ด้าน ได้แก่ Productive Growth Engine หรือการเติบโตบนพื้นฐานของการมีผลิตภาพ Inclusive Growth Engine หรือการเติบโตบนพื้นฐานของการกระจายความเจริญไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง และ Green Growth Engine หรือการเติบโตบนพื้นฐานของการอยู่ร่วมกับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2558-2577) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่มุ่งเน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การใช้ รักษา และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาประเทศให้เกิดความสมดุล มีศักยภาพและยั่งยืน ดังนั้นการประกอบกิจการที่เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม คือ คำตอบที่จะแก้ปัญหาการอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขของโรงงานกับชุมชนได้ และเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดย "ความยั่งยืน" ที่ว่านี้ คือ การพัฒนาที่คำนึงถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและการอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้พร้อมๆ กันอย่างสมดุล

ในส่วนของการส่งเสริมการประกอบกิจการอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนั้น กระทรวงอุตสาหกรรมดำเนินการใน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับสถานประกอบการ ระดับนิคมอุตสาหกรรม และระดับเมือง ผ่านโครงการสำคัญๆ ได้แก่ โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว โครงการเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โครงการการจัดทำตัวชี้วัดผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียวภาคอุตสาหกรรม (Green GDP) เป็นต้น

 

สำหรับโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศได้เชิญชวน และสนับสนุนให้โรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศหันมาใส่ใจกับการดำเนินธุรกิจและประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เริ่มจากการกำหนดนโยบายองค์กรที่เน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน การยึดถือหลักการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ไปจนถึงการร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติตามนโยบายของบุคลากรในทุกระดับ และขยายผลการพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดโซ่อุปทาน โดยในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา มีสถานประกอบการที่เข้าร่วมนำระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมไปดำเนินการในสถานประกอบการเกินกว่าจำนวนเป้าหมายที่กำหนดไว้และผ่านการตรวจประเมินตามเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมถึง 2,371 ราย และสำหรับในปี 2560-2561 มีสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม จำนวน 420 ราย

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 12208 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น