03 สิงหาคม 2561 23:35

ก.อุตฯ โดยสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ผนึกกำลังโรงงานน้ำตาล เกษตรกรชาวไร่อ้อย และสถาบันการศึกษา โชว์ศักยภาพการพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายไทย ภายใต้แนวคิด "อุตสาหกรรมอ้อยน้ำตาลทรายไทย ก้าวไกลสู่ยุค 4.0" พร้อมเชิดชูเกียรติชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำ

image

วันนี้ (3 สิงหาคม 2561) นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลชาวไร่อ้อยดีเด่นและโรงงานน้ำตาลดีเด่น ประจำปี 2561 รวม 95 รางวัล โดยมีนางวรวรรณ ชิตอรุณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย นายเอกภัทร วังสุวรรณ นายวิฤทธิ์ วิเศษสินธุ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ให้การต้อนรับ ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย(สอน.) เป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่กำกับดูแลอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสำคัญต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ถึงแม้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายต้องเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ทั้งเงื่อนไขทางการค้าระหว่างประเทศ และปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ นำมาซึ่งการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบ เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้น และรองรับกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป ตั้งแต่การปรับแก้กฎหมายให้ครอบคลุมการนำอ้อยไปผลิตเป็นเอทานอลและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ รวมถึงการเพิ่มผลิตภาพอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นต้น

สิ่งหนึ่งที่ประเทศไทยต้องดำเนินการนอกจากการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตในไร่อ้อยของเกษตรกรแล้ว  คือการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง และการที่จะก้าวไปสู่โมเดลประเทศไทย 4.0 อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของไทย จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตจากเดิมที่ขับเคลื่อนด้วยการพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation Drive Economy) โดยมีเทคโนโลยีชีวภาพเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน อาทิ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์จากอ้อยรวมถึงของเหลือทิ้งจากขบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ตลอดห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) ด้วยขบวนการผลิตทางชีวภาพ (Bio-Based Process)  

 

ทั้งนี้ การจะพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของไทยให้สามารถแข่งขันได้ ตามแนวทางประชารัฐของรัฐบาล “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ต้องอาศัยความร่วมมือจากเกษตรกรชาวไร่อ้อย โรงงานน้ำตาล และความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเกษตรกรชาวไร่อ้อย จะต้องปรับเปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) ซึ่งภาครัฐจะให้การส่งเสริม สนับสนุนเกษตรกรชาวไร่อ้อยสู่การเป็นเกษตรกรผู้ประกอบการ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะทำให้มีรายได้ที่มีเสถียรภาพมากขึ้น และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของประเทศไทยอย่างยั่งยืน ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของไทย ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันสร้างความพร้อมในการก้าวไปสู่อุตสาหกรรมยุค 4.0

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 12322 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น