09 สิงหาคม 2561 14:49

รัฐมนตรีฯ อุตตม เป็นประธานประชุมหารือเครือข่ายภาครัฐและเอกชนภาคตะวันออก พร้อมเปิดงาน SME สัญจร พลิกธุรกิจสู่อุตสาหกรรม 4.0

image

จ.ชลบุรี : วันนี้ (9 สิงหาคม 2561) เวลา 08.30 น. นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมหารือเครือข่ายภาครัฐและเอกชน เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อน SMEs 4.0 ในพื้นที่ภาคตะวันออก และเป็นประธานเปิดงาน SMEs สัญจร เสริมแกร่ง SMEs รอบรู้เรื่องบัญชีและการเงิน พลิกธุรกิจสู่อุตสาหกรรม 4.0 โดยมีนายสนธยา คุณปลื้ม ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี นายสันติ กีระนันทน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุวินัย ต่อศิริสุข เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุรพล ชามาตย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้บริหารภาครัฐและเอกชน และผู้ประกอบการ ร่วมงาน ณ โรงแรม ทัศนาการ์เด้นท์ จังหวัดชลบุรี

โดยเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ตะวันภาคออกได้นำเสนอ Flagship ที่ตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่จำนวน 3 ข้อ ประกอบด้วย 1. การพัฒนานวัตกรรมยานยนต์สีเขียวสู่ EEC (Green Auto Innovation Go EEC : GAIN Go EEC) เป็นการส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น ยานยนต์ , อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ , ยางพารา ด้วยการสร้างนวัตกรรมครอบคลุมตั้งแต่ กระบวนการผลิต , ผลิตภัณฑ์ และบุคลากร 2. การจัดการอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปสู่ EEC (Agro Industry Management Go EEC : AIM Go EEC) เน้นส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอย่างครบวงจร และ 3. การสนับสนุนการบินสมัยใหม่ สู่ EEC (AVIATION GO EEC) ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะโตเร็วที่สุดในกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ ที่เน้นการยกระดับศักยภาพของ SMEs และ Start – up รวมทั้งอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่อง อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนทั้งห่วงโซ่อุปทาน รองรับการเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงของสนามบินอู่ตะเภา ซึ่งทั้ง 3 Flagship จะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ (New - Growth Engine) ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงการค้า การท่องเที่ยวและการลงทุนควบคู่ไปกับการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค และการอำนวยความสะดวกต่างๆ ในพื้นที่ EEC และจังหวัดในภูมิภาคตะวันออก รวมทั้งเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการจัดระบบการสะสมเทคโนโลยีอย่างยั่งยืนในทุกมิติ สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้น เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของประเทศไทย

​หลังจากนั้น เวลา 11.00 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้เป็นประธานเปิดงาน “SMEs สัญจร : เสริมแกร่ง SMEs รอบรู้เรื่องบัญชีและการเงิน: พลิกธุรกิจสู่อุตสาหกรรม 4.0” ซึ่งเป็นการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในด้านบัญชีและการเงิน ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level) ตามมาตรการส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการการเงิน (Financial Literacy) ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการพิเศษเพื่อขับเคลื่อน SMEs สู่ยุค 4.0 ของกระทรวงอุตสาหกรรม ที่คาดว่าจะทำให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้รับความรู้ด้านบัญชีการเงิน และเห็นความสำคัญของการเข้าสู่ระบบบัญชีเดียว เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการให้สูงขึ้นและเสริมความแข็งแกร่งให้ SMEs มีความรอบรู้ในด้านการเงินและเตรียมความพร้อมให้เข้าถึงแหล่งทุนและปรับปรุงระบบบัญชีเพื่อผลักดันสู่ระบบบัญชีเดียวต่อไป

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 12113 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น