สั่งพิมพ์หน้านี้
17 สิงหาคม 2561 15:46

ก.อุตฯ จับมือ SCG ผุดหมู่บ้าน CIV เมืองลำปาง สร้างโมเดลความร่วมมือรัฐ-เอกชน

image

วันนี้ (17 สิงหาคม 2561) นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การฟื้นฟูเหมืองปูนลำปาง พร้อมฟังบรรยายการดำเนินกิจกรรม CSR ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด และให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรการยกระดับเศรษฐกิจฐานชุมชน (Local Economy) ระหว่างสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง กับ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด โดยมีนางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นานอดิศัย อยู่อินทร์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย นายกิตติศักดิ์ ตันตินรเศรษฐ์ อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง คณะผู้บริหารร่วมลงพื้นที่ ซึ่งมีนายศานิต เกษสุวรรณ Integrated Solution and Service Director นายสุรชัย นิ่มละออ กรรมการผู้จัดการบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายวรายุทธ์ ค่อมบุญ นายอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ให้การต้อนรับ

 

 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรม ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรการยกระดับเศรษฐกิจฐานชุมชน (Local Economy ) กับ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด  เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME ) และวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดลำปางในรูปแบบการเป็นพี่เลี้ยง (Big Brother) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านการบริหารจัดการ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของชุมชน รวมถึงการเข้าไปมีส่วนสนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village : CIV) ซึ่งถือเป็นหนึ่งในแนวทางการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ตามแนวประชารัฐ

 

ความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นการดำเนินงานที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ภายหลังจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และ SCG ได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายเพื่อพัฒนา CIV ใน 6 ชุมชน ในพื้นที่ 3 จังหวัดที่มีโรงผลิตปูนซิเมนต์ของ SCG ประกอบด้วย จังหวัดลำปาง จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสระบุรี โดยจังหวัดลำปางจะเป็นพื้นที่แรกที่เข้าไปดำเนินการพัฒนาชุมชนให้สามารถยกระดับสู่การเป็น CIV  ได้แก่ ชุมชนบ้านแม่แจ๋ม .แจ้ซ้อน .เมืองปาน ชุมชนบ้านแจ้คอน .ทุ่งผึ้ง .แจ้ห่ม และชุมชนบ้านแป้นใต้ .บ้านเสา .แจ้ห่ม โดยอาศัยองค์ความรู้ของ SCG ที่จะเข้าไปให้การอบรมในด้านต่าง ทั้งการเงิน การตลาด การขาย กฎหมาย ตลอดจนเทคโนโลยีต่าง เพื่อนำมาต่อยอด และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ

 

สำหรับรูปแบบของ SCG ที่จะเข้าไปพัฒนาชุมชนในด้านต่าง สามารถเชื่อมโยงกับ ศูนย์การเรียนรู้การฟื้นฟูเหมืองปูนลำปางที่พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัด โดยจะให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาตามแนวทางของ CIV ตั้งแต่การวางแผนร่วมกับชุมชนทั้งทางด้านอัตลักษณ์และวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมถึงผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นที่สามารถยกระดับและต่อยอดทางการตลาดได้ ซึ่งทาง SCG จะส่งผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยด้านการออกแบบการทำตลาดโดยรวมและตลาดเฉพาะเจาะจงตามคำสั่งซื้อมากขึ้น รวมถึงการทำตลาดออนไลน์ตั้งแต่การจัดทำ เฟสบุ๊ค แฟนเพจ เพื่อดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาเพิ่มขึ้น เป็นการยกระดับอาชีพ และเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชน ได้อย่างแท้จริง

 

 

 “การพัฒนาชุมชนในพื้นที่ลำปาง ถือเป็นต้นแบบของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ที่จะร่วมกันยกระดับชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ภายใต้นโยบาย CIV ซึ่งจะทำให้มีการขยายขอบเขตของความร่วมมือ ในรูปแบบดังกล่าวในพื้นที่อื่น ซึ่งทาง SCG มีความพร้อม และศักยภาพทางด้านองค์ความรู้ในด้านการพัฒนาชุมชนอยู่แล้ว ซึ่ง SCG เป็นหนึ่งในผู้ร่วมโครงการพี่เลี้ยงน้อง หรือ BIG Brother ของกระทรวงอุตสาหกรรม

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 13046 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น