24 สิงหาคม 2561 16:12

ก.อุตฯ ลงนาม MOU สนับสนุนนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการจัดการของเสีย

image

วันนี้ (24 ส.ค. 61) นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อสนับสนุนนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการจัดการของเสีย - จากข้อมูลสู่คำตอบ (Collaboration on Waste Management Policies and Practices – From Data to Solutions) ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส กรุงเทพฯ

การลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โดยความร่วมมือฉบับนี้เพื่อบูรณาการข้อมูลจากภาครัฐ องค์ความรู้และงานวิจัยจากสถาบันการศึกษา ให้สอดคล้องและสนับสนุนนโยบายเกี่ยวกับการจัดการของเสียสำหรับประเทศไทยเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยแบ่งกรอบการดำเนินงานออกเป็น 5 ส่วนได้แก่ 1)การปรับปรุงฐานข้อมูลลักษณะกากอุตสาหกรรมตามประเภทอุตสาหกรรมและลักษณะของเสียชุมชน 2)การวิเคราะห์ปริมาณการเคลื่อนที่ และวิธีการจัดการกากอุตสาหกรรมและของเสียชุมชนในระบบ 3)การศึกษาและประเมินเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อจัดการของเสียอย่างเหมาะสม 4)การศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและต้นทุนการจัดการของเสียโดยใช้หลักการประเมินวัฎจักรชีวิตและการประเมินต้นทุนตลอดวัฏจักรชีวิตของของเสีย และ 5)การจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 12309 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น