04 กันยายน 2561 09:41

กมอ. เร่งมาตรฐาน กรกฎาคม ไฟเขียว 14 เรื่อง

image

มติการประชุม กมอ. ประจำเดือนกรกฎาคม เห็นชอบร่างมาตรฐานจำนวน 14 เรื่อง ให้ “ตู้เย็น และเหล็กโครงสร้าง” เป็นมาตรฐานบังคับ เร่ง สมอ. ดำเนินการเพื่อประกาศในราชกิจจา-นุเบกษาต่อไป 

 

นายอภิจิณ โชติกเสถียร เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (กมอ.) ครั้งล่าสุดที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ที่ประชุมเห็นชอบร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จำนวน 14 เรื่อง ดังนี้ 

มาตรฐานบังคับ 

1. มอก. 2214 ตู้เย็นและตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย 

2. มอก. 2186 ตู้เย็นและตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม : ประสิทธิภาพพลังงาน 

3. มอก. 1228 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป   

มาตรฐานทั่วไป 

1. มอก. 2908 เครื่องตัดวงจรกระแสเหลือแบบมีหรือไม่มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินสำหรับเต้ารับใช้ในที่อยู่อาศัยและการใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน 

2. มอก. 2909 เครื่องตัดวงจรไฟฟ้า-อุปกรณ์กระแสเหลือแบบพกพาชนิดตัดต่อสายดินเพื่อการป้องกันสำหรับใช้งานกับยานยนต์พลังแบตเตอรี่และมีฉนวนไฟฟ้าเป็นประเภท 1 

3. มอก. 2910 อุปกรณ์ไฟฟ้า-เครื่องตัดวงจรกระแสเหลือแบบพกพาชนิดไม่มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินสำหรับการใช้งานในที่อยู่อาศัยและการใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน 

4. มอก. 10007 การบริหารงานคุณภาพ-แนวทางสำหรับการจัดการโครงแบบ 

5. มอก. 45001 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย-ข้อกำหนดและข้อแนะนำในการใช้ 

6. มอก. 844 รถจักรยาน เฉพาะด้านความปลอดภัย เล่ม 1 คำศัพท์และบทนิยาม 

7. มอก. 720 ชุดให้เลือดใช้ครั้งเดียว 

8. มอก. 764 ชุดปีกผีเสื้อใช้ครั้งเดียว 

9. มอก. 2517 หลอดให้สารละลายทางหลอดเลือดแบบมีเข็มนำใช้ครั้งเดียว 

10. มอก. 10006 การบริหารงานคุณภาพ-แนวทางการบริหารงานคุณภาพสำหรับโครงการ 

11. มอก. 31000 การบริหารความเสี่ยง-หลักการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง 

เลขาธิการ สมอ. กล่าวเพิ่มเติมว่า มาตรฐานดังกล่าวมีทั้งมาตรฐานที่กำหนดขึ้นใหม่ และมาตรฐานที่ประกาศใช้แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขใหม่ เพื่อให้มีความทันสมัย เหมาะสมกับการใช้งาน สอดคล้องกับสถานการณ์และเทคโนโลยี   ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ ผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถติดตามการดำเนินงานด้านการมาตรฐานและความคืบหน้าด้านการมาตรฐานได้ที่ www.tisi.go.th หรือ www.facebook.com/tisiofficial หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  กองกฎหมาย สมอ. โทรศัพท์ 0 2202 3322 

31 สิงหาคม 2561

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 12142 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น