13 กันยายน 2561 18:16

ก.อุตฯ จัดทัพใหญ่ร่วมหารือภาครัฐเอกชนขับเคลื่อน SME กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ เร่งพัฒนาธุรกิจขนาดย่อมสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม ชูศูนย์ ITC จ.นครราชสีมา เป็นโรงงานต้นแบบ

image

วันนี้ (13 กันยายน 2561) นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อน SMEs 4.0 ในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และ สุรินทร์) ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายสันติ กีระนันทน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุวินัย ต่อศิริสุข เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นางเบญจมาพร เอกฉัตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้บริหารองค์กรเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันการศึกษา จังหวัดนครราชสีมา ร่วมหารือ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรมมีนโยบายที่จะพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ตามยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน SME 4.0 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่การเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง ทั้งในอุตสาหกรรมอาหาร เกษตรแปรรูป และของฝากของที่ระลึก “เรามีมาตรการที่จะช่วย SME ในพื้นที่ให้พัฒนาตนเอง และยกระดับผลิตภาพ (Productivity) ด้วยกลไกลประชารัฐที่ขับเคลื่อนด้วยความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน ซึ่งแนวทางสำคัญหนึ่งก็คือ การสร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยง SME สู่การนำนวัตกรรมมาประยุกต์ และสร้างโอกาสให้สินค้าและบริการของไทยเข้าสู่ตลาดโลกผ่าน E-Commerce แพลตฟอร์ม”

การสร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยง SME สู่การนำนวัตกรรมมาใช้ในเชิงพาณิชย์ จะทำผ่านศูนย์ปฏิรูปสู่อุตสาหกรรม 4.0 (Industry Transformation Center : ITC) ซึ่งศูนย์ ITC เป็นศูนย์ต้นแบบ และพัฒนาอัตลักษณ์ Local Identity จากลักษณะเด่นของธุรกิจทางกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ เพื่อสร้างเศรษฐกิจและชุมชน โดยศูนย์นี้เป็นการนำรูปแบบจากศูนย์ ITC ต้นแบบที่กรุงเทพมหานคร มาปรับให้เหมาะสมกับศักยภาพอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ เพื่อให้บริการและสนับสนุน SMEs ในพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมอาหาร เกษตรแปรรูป ของฝากและของที่ระลึกต่าง ๆ 

โดยศูนย์ ITC จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ สถาบันอาหาร  ในการสนับสนุนการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมโคเนื้อ(อีสานวากิว) โดยบริการให้คำปรึกษา บริการเครื่องจักรด้านบรรจุภัณฑ์ การแปรรูปเนื้อโคส่วนเหลือทิ้ง และส่งเสริมให้มี Startup สู่การตลาดเชิงพาณิชย์ ซึ่งคาดว่าผู้เลี้ยงโคมีรายได้เพิ่มขึ้น เกิดการจ้างงาน ส่งผลต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นกับกลุ่มอุตสาหกรรมโคเนื้อเกิดการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้กระทรวงอุตสาหกรรมจะได้ร่วมดำเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อรองรับการเป็นเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมไหมครบวงจรต่อไป

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 12239 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น