16 กันยายน 2561 16:44

ก.อุตฯ เตรียมยกระดับกลุ่มสตรีทอผ้าฝ้ายพื้นบ้านไทดำ (เฮือนอ้ายเอ้ม) แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาไทดำ หมู่บ้านนาป่าหนาด อ.เชียงคาน จ.เลย  สู่หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ CIV ปี 62 

image

วันนี้ (16 กันยายน 2561) นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมชมกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (หมู่บ้าน CIV) กลุ่มสตรีทอผ้าฝ้ายพื้นบ้านไทดำ (เฮือนอ้ายเอ้ม) แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาไทดำ หมู่บ้านนาป่าหนาด ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยมีนายวีรศักดิ์ ศุภประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี นายจารุพันธ์ จารโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายเอกภัทร วังสุวรรณ รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย นายนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ นายบรรจง สุกรีฑา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นายพัตทอง กิตติวัฒน์ อุตสาหกรรมจังหวัดเลย ร่วมลงพื้นที่ 

กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ดำเนินโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village : CIV) หมู่บ้านแห่งความสมดุลที่นําทุนวัฒนธรรม วิถีชีวิต และอัตลักษณ์ชุมชน มาผนวกกับความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของชุมชน เชื่อมโยงกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โดยในวันนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะได้ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมชมกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (หมู่บ้าน CIV) กลุ่มสตรีทอผ้าฝ้ายพื้นบ้านไทดำ (เฮือนอ้ายเอ้ม) แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาไทดำ หมู่บ้านนาป่าหนาด ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 จังหวัดอุดรธานี ได้เข้ามาดำเนินการเตรียมความพร้อมให้กลุ่มสตรีทอผ้าฝ้ายพื้นบ้านไทดำ (เฮือนอ้ายเอ้ม) เข้าสู่โครงการหมู่บ้าน CIV ในปี 2562 โดยให้คำปรึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนายกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าทางการตลาด พร้อมทั้งต่อยอดและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าให้มีความหลากหลายมากขึ้น

ได้กลุ่มสตรีทอผ้าฝ้ายพื้นบ้านไทดำ (เฮือนอ้ายเอ้ม) เข้าร่วมโครงการต่างๆของกระทรวงอุตสาหกรรม อาทิ โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและลดต้นทุนให้กับผู้ผลิตผู้ประกอบการ SMEs/OTOP และวิสาหกิจชุมชน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป  โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ใน 18 กลุ่มจังหวัด กิจกรรมการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมของฝากของที่ระลึกจังหวัดเลยและจังหวัดใกล้เคียง และโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด กิจกรรมการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

นอกจากนี้ รัฐมนตรีช่วยฯ และคณะยังได้เยี่ยมชมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาวไทดำ พร้อมทั้งการแสดงจำลองกินปาง การฟ้อนแคน การจำหน่ายสินค้าไทดำ ซุ้มการทำตุ้มนกตุ้มหนู การทำขนมโบราณ การละเล่นมะกอนลอดบ่วง ตามแบบวิถีชีวิตคนไทดำ

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 12399 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น