17 กันยายน 2561 14:17

ก.อุตฯ ประชุมหารือภาคเอกชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 จ.เพชรบูรณ์

image

วันนี้ (17 กันยายน 2561) เวลา 09.00 น. นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมหารือกับหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 โดยมีนางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายพรเทพ การศัพท์ นายวีรศักดิ์ ศุภประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม คณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า และสมาพันธุ์ SMEs ในพื้นที่ ณ โรงแรมบูรพา อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 

โดยภาคเอกชนได้นำเสนอ 3 ประเด็นหลัก คือ 1) การจัดตั้งศูนย์พัฒนาต่อยอดนวัตกรรมผลไม้และพืชผักเศรษฐกิจภาคเหนือตอนล่าง 1 (Creative and Innovation Center of Economy Fruit and Vegetable Processing) เป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสำหรับการรับรองมาตรฐานของผลไม้ (Premium Fruit) และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสำอาง พร้อมทั้งจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ผลไม้ และพืชผัก พัฒนานวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสำอางจากผลไม้และพืชผัก บริการเครื่องมือแปรรูปและออกแบบบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งบริการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหาร และเครื่องสำอาง 

2) การก่อตั้งศูนย์ Excellent Center เพื่อวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้าน SME โดยใช้ชื่อว่า “Sabai Dee Excellent Center for Local Development” เพื่อเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1 และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมทางการเกษตรเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตทางการเกษตรแก่เกษตรกรและประชาชนในเขตพื้นที่ โดยใช้พื้นที่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (พื้นที่ 2.9ไร่) 

และ 3) จัดตั้งคลัสเตอร์ยางพารา (Rubber Economic Cluster) ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬเพื่อสนับสนุนให้มีการพัฒนายางพาราอย่างครบวงจร โดยเฉพาะการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตยางพารา

ทั้งนี้ข้อเสนอของภาคเอกชนในพื้นที่ทั้ง 3 ประเด็นที่จะนำเสนอ สรุปและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาขยายผล เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มจังหวัดต่อไป

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 12394 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น