28 กันยายน 2561 15:18

รัฐมนตรีช่วย ก.อุตฯ เปิดศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 ITC ในพื้นที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 จ.สงขลา

image

เมื่อวันที่ 26 กันยายน  61 นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 (Industry Transformation Center : ITC 4.0) ในพื้นที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นศูนย์ส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการ SME และ OTOP ให้ก้าวเข้าสู่การเป็น SMEs 4.0 โดยมี นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมเป็นเกียรติ และมี นายธีระ แก้วพิมล อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 จังหวัดสงขลา

 

โดยการดำเนินงานของศูนย์ ITC แห่งนี้ เป็นศูนย์กลางรวบรวมองค์ความรู้ เครื่องมือ เครื่องจักร สำหรับให้บริการผู้ประกอบการในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาจังหวัดภาคใต้ชายแดนที่มุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและเป็นการยกระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจชุมชน (OTOP) ในพื้นที่ดังกล่าวให้มีความเข้มแข็งและพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในโลกปัจจุบัน 

 

ศูนย์ ITC มีรูปแบบแนวคิดการดำเนินงาน คือ 1) Innovation Zone นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพัฒนาจากโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และโครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมายอาหารแปรรูป เครือข่าย มาตรฐานฮาลาล จำนวน ผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ ยังได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพัฒนาจากศูนย์การออกแบบและตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สาขาอาหาร) ต้นแบบ สถาบันอาหาร 2) Product Development Zone นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพัฒนาจากโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์  และการพิมพ์ และพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ และโครงการเพิ่มผลิตภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่อุตสาหกรรม 4.0 รวมทั้งนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพัฒนาจากหน่วยร่วมบริการต่าง ๆ 3) Big Brother and Networking Zone 

 

สำหรับศูนย์ ITC แห่งนี้ ยังมีหน่วยงานและสถาบันเครือข่ายที่ร่วมให้บริการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ได้แก่ 1. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 2. สถาบันอาหาร 3. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 4. คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5. อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 6. ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 7. ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา และ 8. ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

 

นอกจากนี้ยังมีบริษัทเอกชนที่เข้าร่วมเป็น BIG BROTHERs กับทาง กระทรวงอุตสาหกรรม ได้แก่ บริษัท สมูทแพค จำกัด บริษัท ฟู้ด แมชชิน เนอรี่ จำกัด และบริษัท อินดิโก้ อินเตอร์ มีเดีย จำกัด

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 12327 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น