09 ตุลาคม 2561 21:38

ก.อุตฯ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศ”

image

วันนี้ (9 ตุลาคม 2561) นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม หัวหน้ากลุ่มป.ย.ป. (กลุ่มการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง) กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศ” โดยได้รับเกียรติ์จากคุณวันฉัตร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ คุณศศิธร พลัตถเดช ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และคุณปุณณลักขิ์ สุรัสวดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มาเป็นวิทยากรในวันนี้ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมกว่า 200 คน ร่วมสัมมนา ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอรีน กรุงเทพฯ

 

การสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนปฏิรูปประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศผ่านระบบการติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (EMENSCR – อีเม็นส์) ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งจะตอบเป้าหมายระยะยาวของประเทศ และเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จที่มีความสำคัญในการร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าสู่วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 12609 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น