20 ตุลาคม 2561 02:41

ก.อุตฯ ร่วมหารือ สอท. เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม..

image

วันนี้ ( 19 ตุลาคม 2561) นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม ครั้งที่ 3-3/2561 โดยมี นายสุพันธ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานร่วม เพื่อหารือเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม อก.1 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

โดยมีประเด็นในการร่วมหารือเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย 1) การรายงานความคืบหน้าของกิจกรรมการให้ความรู้ด้านการเงิน (Financial Literacy) แก่ผู้ประกอบการของคณะทำงานเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอี โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวสามารถขอสินเชื่อจาก SME Bank และ SCB ได้ ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาการกู้เงินนอกระบบ 2) คณะทำงานพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ (Industry 4.0 และ S-curve) ได้เสนอแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อปรับปรุงการผลิตสู่ Factory 4.0 เพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมและสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่จากขยะภายในประเทศ และปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจ สร้าง Circular Enterprises และ Startups 3) คณะทำงานการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน โดยได้สนับสนุนผู้ประกอบการให้มีการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีความรับผิดชอบ มีมาตรฐานและได้รับการยอมรับ โดยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ผลัดดันการใช้ระบบ Smart Manifest and Fully Control เพื่อกำกับดูแลตั้งแต่แหล่งกำเนิดไปยังแหล่งกำจัดหรือแหล่งบำบัด และเพิ่มแรงจูงใจให้โรงงานมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 4) คณะทำงานพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงพื้นที่ ได้ร่วมกันพัฒนาและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในเขตพื้นที่ต่าง ๆ ทุกภูมิภาค อาทิเช่น การแก้ไขปัญหาผังเมือง การแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสีย การส่งเสริมนวัตกรรมปาล์มน้ำมันและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา การปรับลดโครงการที่มีความซ้ำซ้อน และการสร้างบุคลากรเพื่อรองรับการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า และ5) คณะทำงานแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการประกอบการอุตสาหกรรม ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อาทิ แก้ไขปัญหาอุปสรรคด้านผังเมืองที่มีผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยได้ขอความอนุเคราะห์จากกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อขอข้อมูลสถานะผังเมืองทั่วประเทศและร่วมหารือเพื่อแก้ปัญหากับกรมโรงงานอุตสาหกรรมต่อไป และเสนอข้อคิดเห็นเพื่อปรับปรุงระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใต้ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552 แก้ไขปัญหาหลักเกณฑ์การขออนุญาตนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกโรงงาน (สก.2) กรณีการทำปุ๋ยหมักหรือสารปรับปรุงคุณภาพดิน โดยขอให้ทบทวนหลักเกณฑ์ (สก.2) กรณีการทำปุ๋ยหมักและเสนอการทดลองใช้ตะกอนชีวภาพจากระบบบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเป็นวัสดุผลิตสารปรับปรุงคุณภาพดิน..

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 12494 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น