19 พฤศจิกายน 2561 13:26

สมอ. เดินหน้าส่งเสริมความรู้ด้านมาตรฐาน สร้างเครือข่ายสถาบันการศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เผยแพร่มาตรฐานสู่ชุมชน

image

 

เดินหน้าสร้างเครือข่ายผู้บริโภคด้านการมาตรฐานสู่ภาคการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมอ. ลงพื้นที่จังหวัดนครปฐมให้ความรู้เรื่องการมาตรฐาน ครู อปท. หวังเป็นเครือข่าย สมอ. เผยแพร่ความรู้สู่นักเรียน และประชาชนในท้องถิ่นห่างไกลให้มีความรู้ สามารถปกป้องตนเองจากสินค้าไม่ได้มาตรฐาน

นายวันชัย พนมชัย รองเลขาธิการ รักษาราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์

        อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณนี้ สมอ. ได้จัดทำโครงการเผยแพร่มาตรฐานสู่ภาคการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โดยมีเป้าหมายให้ครู อาจารย์ และเยาวชน มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การมาตรฐาน และสามารถเป็นเครือข่ายของ สมอ. ในการเผยแพร่ความรู้ดังกล่าวสู่นักเรียนภายในโรงเรียน โรงเรียนใกล้เคียง และชุมชนได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดย สมอ. ได้ริเริ่มโครงการเผยแพร่มาตรฐานสู่ภาคการศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบันครอบคลุมทุกระดับชั้นการศึกษา ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ในรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามบริบทของการศึกษา ซึ่งในแต่ละปีจะมีเยาวชนได้รับความรู้ด้านการมาตรฐานมากกว่า 36,000 คน 

        นอกจากการให้ความรู้แก่ครูอาจารย์แล้ว สมอ. ยังได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) บูรณาการงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อร่วมกันรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการบริโภคอุปโภคสินค้าที่มีมาตรฐาน ด้วยเห็นว่า อปท. เป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนทั่วทุกภูมิภาค มีอยู่ในทุกตำบลของประเทศไทย และเป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพในการเผยแพร่ความรู้ด้านการมาตรฐานไปสู่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง ตลอดจนสามารถเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแส กรณีพบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี   

         การดำเนินการดังกล่าว เป็นการกระจายงานให้ อปท. เข้าร่วมเป็นเครือข่ายเผยแพร่ความรู้ด้านมาตรฐานอุตสาหกรรม โดยการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสกรณีพบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ได้มาตรฐาน ที่ผ่านมา สมอ. ได้จัดการสัมมนาสร้างเครือข่ายบุคลากรท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค เป็นประจำทุกปี เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการมาตรฐาน การเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตาม พ.ร.บ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 สำหรับในปีนี้ได้จัดขึ้นพร้อมกับการสัมมนาครูอาจารย์ โดยจัดที่จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 12- 13 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมไมด้าแกรนด์ โฮเทล ทวารวดี จังหวัดนครปฐม มีเจ้าหน้าที่ อปท. เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 250 คน และครู-อาจารย์ จำนวน 180 คน เป็นการให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ ซึ่ง สมอ. เชื่อมั่นว่า ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะมีความรู้เรื่องการมาตรฐานและสามารถนำไปเผยแพร่ต่อนักเรียน และชุมชน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกิดขึ้นในสังคมชุมชน รวมทั้งสามารถนำไปใช้ในการปกป้องรักษาสิทธิของประชาชนในการใช้สินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป รักษาราชการเลขาธิการ สมอ. กล่าว

                                                              9 พฤศจิกายน 2561

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 13146 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น