สั่งพิมพ์หน้านี้
19 พฤศจิกายน 2561 15:02

ลอยกระทงให้ปลอดภัย ใช้โคมลอยได้มาตรฐาน มผช.

image

 

สมอ. เตือนประชาชนเลือกใช้โคมลอยที่ได้มาตรฐาน มผช. ลดความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย ในช่วงเทศกาลลอยกระทง

นายวันชัย พนมชัย รองเลขาธิการ รักษาราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรม เตือนประชาชนที่มีความประสงค์จะปล่อยโคมลอยในช่วงเทศกาลลอยกระทง ขอให้เลือกซื้อโคมลอยที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) เลขที่ 808/2552 เพื่อลดความเสี่ยงจากอันตรายที่จะเกิดขึ้น กรณีโคมลอยตกลงมาแล้วติดค้างสายไฟฟ้าแรงสูงทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือไฟฟ้าดับได้ หรือการใช้เชื้อเพลิงในปริมาณมากเกินไป หากไฟลุกไหม้ที่ตัวโคมแล้วตกลงสู่หลังคาบ้าน พื้นที่ป่าไม้ เป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้อาคารบ้านเรือน ไฟป่า ซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและเกิดความสูญเสียทางทรัพยากร

โคมลอยที่ได้มาตรฐาน มผช. 808/2552 มีด้วยกัน 3 ขนาด คือ โคมลอยขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ลักษณะโดยทั่วไป คือ ตัวโคมต้องใช้วัสดุและเชื้อเพลิงจากธรรมชาติ มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 90 เซนติเมตร ความสูงไม่เกิน 140 เซนติเมตร ใช้กระดาษว่าวชนิดบาง หากต้องใช้ลวดโลหะสำหรับผูกติดเชื้อเพลิงให้ใช้ลวดอ่อนที่มีความยาวไม่เกิน 30 เซนติเมตรต่อเส้น และต้องพิมพ์คำเตือนในฉลากด้วยข้อความว่า “ห้ามพ่วงหรือผูกติดพลุ ดอกไม้ไฟ หรือสิ่งอื่นใดไปกับโคมขณะปล่อย” “ห้ามใช้เชื้อเพลิงที่มีขนาดไม่เหมาะสมกับตัวโคม เพราะอาจเกิดอันตรายได้” นอกจากนี้ ยังได้กำหนดปริมาณเชื้อเพลิงของโคมลอยไว้ไม่เกิน 55 กรัม ใช้เวลาการเผาไหม้ไม่เกิน 8 นาที ซึ่งเหมาะสมกับระยะเวลาที่โคมลอยอยู่ในอากาศ 

สมอ. ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่พบผู้ผลิตโคมลอยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คำแนะนำในการผลิตให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด เมื่อประชาชนนำโคมลอยที่ได้มาตรฐานไปใช้ก็จะเกิดความปลอดภัย โดยปัจจุบันมีผู้ผลิตโคมลอยที่ได้รับใบอนุญาตให้แสดงเครื่องหมาย มผช. แล้ว จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางอัมพร จันทร์ถา ได้รับการรับรองสำหรับโคมลอยขนาดเล็ก และนายจำลอง จันทร์ถา ได้รับการรับรองสำหรับโคมลอยขนาดกลางและขนาดใหญ่ ซึ่งทั้ง 2 รายเป็นผู้ผลิตโคมลอยในจังหวัดเชียงใหม่

รักษาราชการแทนเลขาธิการ สมอ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ถึงแม้ว่าจะมีข้อสังเกตในการเลือกซื้อโคมลอยที่ปลอดภัยแล้ว การปล่อยโคมลอย ควรยึดถือปฏิบัติตามประกาศมาตรการป้องกันและการรักษาความปลอดภัย ของส่วนราชการในพื้นที่โดยเคร่งครัด เพื่อให้การปล่อยโคมลอยเป็นการสืบสานวัฒนธรรมที่สวยงาม และคงอยู่คู่กับเทศกาลแห่งความสุขของคนไทยตลอดไป

 

19 พฤศจิกายน 2561

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 13285 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น