21 พฤศจิกายน 2561 13:56

สมอ. เปิดใช้ระบบ e-Payment ชำระค่าบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมเข้าสู่สังคมไร้เงินสด (Cashless Society)

image

สมอ. MoU ธ.กรุงไทย เปิดใช้ระบบ TISI e-Payment ภายใต้โครงการ Cashless Society @ TISI 4.0 ชำระค่าบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมเป็นองค์กรไร้เงินสด โปร่งใส ตรวจสอบได้ อำนวยความสะดวกผู้ประกอบการยุคดิจิทัล

 

นายพสุ  โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือการใช้งานระบบ TISI e-Payment ภายใต้โครงการ Cashless Society @ TISI 4.0 ระหว่างสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กับธนาคารกรุงไทย ว่า ตามแผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาลด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) มุ่งเน้นให้หน่วยงานภาครัฐลดการใช้เงินสด เพื่อความโปร่งใสและลดความเสี่ยงในการบริการจัดการ ซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดให้ส่วนราชการดำเนินการรับจ่ายเงินและนำส่งเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารกรุงไทย กระทรวงอุตสาหกรรมขานรับนโยบายดังกล่าว ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดพัฒนาระบบการชำระค่าบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการในการทำธุรกิจ ซึ่ง สมอ. เป็นตัวอย่างของการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องที่ได้มีการปรับปรุงกระบวนการทำงานตามนโยบาย Thailand 4.0 โดย Transform การมาตรฐาน ไปสู่ สมอ. 4.0 โดยนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในกระบวนการทำงาน ทั้งระบบ e-License เพื่อรับรองผลิตภัณฑ์ มอก. และระบบ e-Surveillance เพื่อใช้ในการตรวจติดตามคุณภาพผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ล่าสุดได้พัฒนาระบบการชำระค่าบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้สำเร็จเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้ ด้วยความร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย ทำให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้กับระบบ e-License และ e-Surveillance ซึ่งจะทำให้ระบบการทำงานของ สมอ. มีความสะดวก รวดเร็ว ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล

 

นายวันชัย พนมชัย รองเลขาธิการ รักษาราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากระบบที่ท่านปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมได้กล่าวมาแล้ว การชำระค่าบริการอื่นๆ เช่น  ค่าแปลภาษา ค่าขายหนังสือ มอก. ค่ารับรอง และค่าตรวจประเมิน ฯลฯ ที่เป็นรายได้ภาครัฐที่เรียกเก็บจากผู้ประกอบการ และผู้ใช้บริการกับ สมอ. ก็สามารถดำเนินการผ่านระบบ e-Payment ได้เช่นเดียวกัน  ทำให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว เนื่องจากสามารถชำระค่าบริการผ่านสาขาธนาคารกรุงไทย ATM  และ Krungthai NEXT ได้  ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้ทาง TISI e-Payment Tracking และ QR Code

 

        รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ สมอ. กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สมอ. มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และคาดหวังว่าการพัฒนาระบบ TISI e-Payment จะทำให้ผู้ประกอบการที่มาใช้บริการ สมอ. ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ สอดคล้องกับแนวทางพัฒนา สมอ. 4.0 ทั้งนี้ สมอ. ขอขอบคุณธนาคารกรุงไทยที่ร่วมเป็นพันธมิตรที่ดีในการพัฒนาระบบ TISI e-Payment ร่วมกันจนประสบความสำเร็จในวันนี้

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 13158 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น