23 พฤศจิกายน 2561 13:18

รัฐมนตรีช่วย สมชายฯ เปิดศูนย์ให้บริการ SMEs-ITC นิคมฯ ลำพูน ผนึกเครือข่ายจังหวัด ปั้น เอสเอ็มอี-สตาร์ทอัพเข้มแข็ง

image

วันนี้ (23 พฤศจิกายน 2561) นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดศูนย์ SMEs Industry Transformation Center หรือ ศูนย์ SMEs–ITC ที่นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน 

โดยมีนางเบญจมาพร เอกฉัตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายอุดม สอนจิตต์ อุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน นางจันทรรัตน์ ปิยพัทธไชย อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเปิดงาน   และนางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

ให้การต้อนรับ

 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ศูนย์ SMEs Industry Transformation Center หรือ SMEs-ITC ที่จังหวัดลำพูน ศูนย์แห่งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ร่วมกับ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการทำงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมและผลักดันผู้ประกอบการในพื้นที่ทั้งกลุ่ม SMEs และ Startup หน้าใหม่ที่มีศักยภาพ ให้สามารถเติบโตแข่งขันได้ในระดับสากล พร้อมทั้งปรับตัวให้ก้าวทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก  

 

ศูนย์ SMEs Industry Transformation Center หรือ SMEs-ITC เป็นรูปแบบหนึ่งของศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม หรือ ITC ซึ่งเป็น 1 ใน 9 มาตรการ  ด้านส่งเสริมพัฒนา SMEs ของกระทรวงอุตสาหกรรม 

และเป็นเครื่องมือและกลไกสำคัญในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ SMEs ที่ต้องการปฏิรูปและปรับเปลี่ยนธุรกิจของตนเองผ่านกระบวนการ Transformation ตาม Platform ต่างๆ ที่เหมาะสม โดย ITC จะเข้ามาร่วมพัฒนาและผลักดันให้เกิดการต่อยอดนวัตกรรมหรืองานวิจัยให้ไปสู่เชิงพาณิชย์ได้และที่สำคัญ คือ แต่ละแห่งจะมีรูปแบบการให้บริการที่แตกต่างกันจะเน้นด้านที่มีความสอดคล้องกับศักยภาพ และความต้องการของพื้นที่เป็นหลักโดยมีกระบวนการส่งเสริม SMEs ที่สำคัญ คือ 1. ITC ช่วยเหลือ SMEs ตั้งแต่การวิเคราะห์และคัดเลือกผลิตภัณฑ์การให้บริการทางวิศวกรรม การหาผู้รับจ้างผลิต การทดสอบและรับรองมาตรฐาน ไปจนถึงการทดสอบตลาด 2. ITC เปรียบเหมือนกับผู้ช่วยทางวิศวกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทั้งยังบ่มเพาะให้SMEs สามารถนำไปประยุกต์ใช้ พัฒนา และดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต 3. ITC อาศัยการดำเนินงานตามแนวทางประชารัฐ โดยอาศัยความชำนาญในการออกแบบและวิศวกรรมของหน่วยงานเครือข่ายต่างๆ มาให้บริการแก่ SMEs ในลักษณะเป็นพี่เลี้ยง หรือ Big Brother 

โดยให้บริการเครื่องจักรและอุปกรณ์แก่ SMEs โดยไม่จำเป็นต้องไปลงทุนด้วยตนเองก่อนที่จะได้ผลิตภัณฑ์

 

ทั้งนี้ ปัจจุบันมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 หรือ ITC ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรมของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รวม 23 แห่งทั่วประเทศ และมีการให้บริการโดยการจัดตั้ง ITC ระดับจังหวัด หรือ Mini ITC เพื่อช่วยเหลือ SMEs ทั่วประเทศในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

 

สำหรับศูนย์ SMEs-ITC ณ นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน ถือเป็นแห่งที่ 2 ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ กนอ. ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมที่ได้รับมอบนโยบายให้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ SMEs Industry Transformation Center หรือ SMEs-ITC ขึ้นในนิคมอุตสาหกรรม โดยนำร่องในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังเป็นแห่งแรก ซึ่งได้มีการจัดพิธีเปิดอย่างเป็นทางการไปเมื่อปลายปี 2560 และจะมีการเปิดศูนย์ SMEs-ITC ในนิคมอุตสาหกรรมในลำดับต่อๆ ไปอีกด้วย

#นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ# ITC#ช่วยเหลือ SMEs#prindustry

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 13538 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น