สั่งพิมพ์หน้านี้
27 พฤศจิกายน 2561 11:19

อุตตมฯ ชูแผนยุทธศาสตร์ “Factory 4.0”ผนึกพลังเอกชนเปลี่ยนโฉมอุตสาหกรรมทั้งระบบ

image

 วันนี้ (26 พฤศจิกายน 2561) นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมหารือขับเคลื่อนการดำเนินงาน Factory 4.0 และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม กับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยนายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมงาน ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

 

 นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า “ยุทธศาสตร์ Factory 4.0” มองทั้ง 4 มิติเชื่อมโยงกันเป็นระบบ โดยภาคการผลิตคือผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมที่มีอยู่กว่า 1.5 แสนรายทั่วประเทศจะเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ รัฐจะให้กับสนับสนุนส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีประสิทธิภาพการผลิตมากขึ้น ช่วยลดต้นทุนและความยุ่งยากในการใช้บริการกับภาครัฐลงให้มากที่สุดดังเช่นนโยบายการยกเลิกการต่ออายุใบ รง.4 แต่ในขณะเดียวกันผู้ประกอบการโรงงานต้องใส่ใจและดูแลองค์ประกอบสำคัญของเศรษฐกิจฐานรากอีก 3 ส่วนคือ 1. สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ต้องมีการดูแลรักษาและปกป้องอย่างจริงจัง โดยมิติใหม่ของโรงงานจะเป็น “ผู้สร้างไม่ใช่ผู้ทำลาย” 2. การพัฒนาชุมชนให้ให้เข้มแข็งมี “ทุนสะสม” ที่ชุมชนจะใช้หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจของเขาได้เอง และ 3. การพัฒนาคนในโรงงานและในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สร้างงานและอาชีพเสริมที่เชื่อมโยงหรือจ้างช่วงจากโรงงาน โดยเฉพาะผู้สูงวัยในภาคการผลิตที่จะกลับสู่ชุมชน คนเหล่านี้ต้องอยู่ได้โดย “ไม่เป็นภาระลูกหลาน” ซึ่งรัฐและเอกชนจะร่วมมือกันดูแล

 

 นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงฯ ได้วาง Road Map ในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ และที่ผ่านมากระทรวงฯ ได้จัดตั้งคณะทำงานร่วมกับสภาอุตสาหกรรมฯ ได้แก่ คณะทำงานพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ คณะทำงานแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการประกอบการอุตสาหกรรม คณะทำงานพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงพื้นที่ คณะทำงานเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs และคณะทำงานพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ซึ่งคณะทำงานนี้มีการพัฒนาและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ซึ่งถือได้ว่าเป็นกลไกร่วมสำคัญระหว่างกระทรวงฯ และสภาอุตสาหกรรมฯ ในการขับเคลื่อนนโยบายทั้ง 4 ด้าน ทั้งในด้านการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม การส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs และ ชุมชน การพัฒนาแรงงานภาคอุตสาหกรรม รวมไปถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมต่อไป

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 13768 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น