27 พฤศจิกายน 2561 15:54

รองปลัด นิสากรฯ เปิดการสัมมนา “การจัดทำคู่มือป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน”

image

 

วันนี้ (27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561) นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำคู่มือป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน” ซึ่งการสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ยกระดับธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน โดยมีนายคมคะเน หงส์ธนนันท์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด นายธรรมรงค์ชัย วงษ์สวัสดิ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และ นายประทีป คงสนิท ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงาน ป.ป.ช. เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “กรณีศึกษาการพิจารณาคดีขึ้นสู่ศาลทุจริต” และ “พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 กับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 13412 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น