01 ธันวาคม 2561 01:07

รมต. อุตตม กล่าวปาฐกถาพิเศษ “FACTORY 4.0 อุตสาหกรรมกับความมั่นคงของแรงงานไทย”

image

สมุทรปราการ - วันนี้ (30 พฤศจิกายน 2561) เวลา 11.00 น. นายอุตมม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวปาฐกถา FACTORY 4.0 : อุตสาหกรรมกับความมั่นคงของแรงงานไทย พร้อมด้วย นายจุลพงษ์ ทวีศรี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายประกอบ วิวิธจินดา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม รักษาการแทนผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วม โดยมี นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ผู้บริหารโรงงานเอกชน และกลุ่มแรงงาน ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลตำบลแพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ

รัฐมนตรีฯ นายอุตตม กล่าวว่า ปัจจุบันการแข่งขันทางการค้าและระบบเศรษฐกิจโลกมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งมาจากปัจจัยด้านความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมทำให้ทุกภาคส่วน เริ่มมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการทำงานตลอดหลายปีที่ผ่านมา โดยอีกปัจจัยที่ทางกระทรวงอุตสาหกรรมให้ความสำคัญและเล็งเห็นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ คือ การพัฒนาแรงงานภาคอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก ที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ ให้เกิดประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรม โดยการปรับเปลี่ยนทักษะ และเพิ่มทักษะ ฝีมือและความ ชำนาญและมาตรฐานของแรงงานไทยให้สอดรับกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง

สำหรับนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาแรงงานและภาคอุตสาหกรรมดังกล่าว กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียม 4 กรอบการดำเนินงานที่สำคัญไว้ให้ครอบคลุมในหลากหลายมิติ เพื่อเชื่อมโยงกันเป็นระบบทั้งภาคการผลิต การพัฒนาชุมชน การส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการ SME และการดูแลองค์ประกอบสำคัญของเศรษฐกิจฐานราก รวมไปถึงการใส่ใจสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ โดยมีกรอบการทำงานดังต่อไปนี้ 1) การพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม 4.0 เตรียมปรับปรุง พ.ร.บ. โรงงานอุตสาหกรรมไม่ต้องขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) 2) การพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวด้วยแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน 3) การพัฒนาชุมชนและSME เร่งส่งเสริมพัฒนาชุมชนและผู้ประกอบการ SME ในเชิงพื้นที่ ผ่านศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (ITC) และโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) เพื่อขยายโอกาสด้านธุรกิจพร้อมยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชนให้สามารถสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นในเศรษฐกิจฐานราก และ 4. การพัฒนาบุคลากร เน้นพัฒนาด้านแรงงานภาคอุตสาหกรรม โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. การพัฒนากำลังคนในระดับอาชีวะที่เน้นพัฒนาบุคลากรในระดับอาชีวะ 2. การพัฒนาแรงงานภาคอุตสาหกรรม โดยการอบรมพัฒนาแรงงานให้มีความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีเฉพาะ 3. การพัฒนาแรงงานสูงอายุหลังเกษียณ สร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับแรงงานสูงอายุหลังการเกษียณ  #FACTORY 4.0 #กระทรวงอุตสาหกรรม

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 13373 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น