07 มีนาคม 2562 18:48

การประชุมคณะกรรมการความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า สมัยสามัญ ครั้งที่ 77 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

image

นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า และนายไชยวัฒน์  ตั้งเกริกโอฬาร ผู้อำนวยการกองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พร้อมคณะผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (Committee on TBT) สมัยสามัญ ครั้งที่ 77 ระหว่างวันที่ 5 – 7 มีนาคม 2562 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส พร้อมทั้งร่วมหารือในประเด็นข้อกังวลทางการค้าที่ประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) มีต่อกฎระเบียบของประเทศสมาชิกอื่น 

 

โดยในการประชุมครั้งนี้ มีข้อกังวลทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย จำนวน 3 เรื่อง แบ่งออกเป็นข้อกังวลที่ประเทศไทยมีต่อประเทศสมาชิก ได้แก่ 1) หลักเกณฑ์การจำแนกสารที่มีลักษณะเป็นสารยับยั้งการทำงานของต่อมไร้ท่อของสหภาพยุโรป 2) กฤษฎีกา ที่ 116 กฎเกณฑ์และเงื่อนไขในการผลิต ประกอบนำเข้า การประกันและการซ่อมบำรุงรถยนต์ ของเวียดนาม และ 3) ข้อกังวลที่ประเทศสมาชิกมีต่อประเทศไทย ได้แก่ กฎกระทรวงการคลัง เรื่อง การขออนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร ของกรมสรรพสามิต 

 

ทั้งนี้ ผู้แทนประเทศไทยได้มีการประชุมทวิภาคีกับสหภาพยุโรป เพื่อชี้แจงความคืบหน้าการจัดทำรูปภาพคำเตือนบนฉลากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของกรมควบคุมโรค และการปรับปรุงแก้ไขเกณฑ์การวิเคราะห์สุราเพื่อการขออนุญาตนำเข้าของกรมสรรพสามิต

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 240 ครั้ง
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น