สั่งพิมพ์หน้านี้
19 มีนาคม 2562 12:00

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับสินค้าอุตสาหกรรม ครั้งที่ 5-6/2562

image

วันนี้ (19 มีนาคม 2562) นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับสินค้าอุตสาหกรรม ครั้งที่ 5-6/2562 เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาและยกระดับสินค้าอุตสาหกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรม  อาทิ  โครงการสร้างสรรค์อัตลักษณ์สินค้าอุตสาหกรรมชุมชนสู่สากล (กสอ.) และยกระดับสินค้าอุตสาหกรรมชุมชมให้มีมูลค่าสูงและดึงดูดนักท่องเที่ยว  นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณาข้อมูลและจัดทำแผนปฎิบัติการพัฒนาต่อยอด Application สินค้าอุตสาหกรรมชุมชน   โดยมี นางเบญจมาพร  เอกฉัตร   นายประกอบ  วิวิธจินดา ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม  นายจารุพันธุ์  จารโยภาส  รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ผู้แทนกลุ่มประสิทธิภาพฯ ที่ 1-6  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ ชั้น 3 กระทรวงอุตสาหกรรม

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 375 ครั้ง
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น