21 มีนาคม 2562 17:37

“ปลัดพสุ” ปลื้มผลสำรวจนิด้าโพลชี้ ก.อุตฯ ออกใบอนุญาต ร.ง.4 สุดโปร่งใส ผปก.พอใจทะลุ 85%

image

นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) และการให้บริการของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งสำรวจโดย ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในปี 2561 ที่ผ่านมา โดยมีกลุ่มประชากรเป้าหมาย เป็น    ผู้ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 และ 3 ที่ได้รับใบอนุญาตฯ ตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535 จำนวน 1,986 ราย ทั่วประเทศ พบว่า ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 85 ใน 5 ด้าน คือ 1.การให้บริการของเจ้าหน้าที่ (ร้อยละ 88 ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ เป็นมิตร กระตือรือร้นเต็มใจให้บริการ) 2.อัตราค่าธรรมเนียม (ร้อยละ 87 กำหนดชัดเจนมีความเหมาะสม) 3.ขั้นตอนและกระบวนการให้บริการ (ร้อยละ 84 สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน มีความโปร่งใส) 4.เอกสารและหลักฐานประกอบ (ร้อยละ 83 มีการกำหนดรายชื่อแบบฟอร์มเอกสารหลักฐานไว้อย่างชัดเจน) และ 5. ช่องทางและสิ่งอำนวยความสะดวก (ร้อยละ 81 หน่วยงานมีการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และศูนย์สารพันทันใจในกรมโรงงานฯ) ตามลำดับ 

 

นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวเสริมว่า “วัตถุประสงค์ของการสำรวจฯ ก็เพื่อนำผลที่ได้ไปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ โดยเฉพาะภารกิจด้านการอนุมัติอนุญาตฯ และการให้บริการผู้ประกอบการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งนิด้าโพลได้จัดส่งรายงานสรุปผลการศึกษามายังกระทรวงฯ พร้อมกับเพื่อพัฒนาการบริการขององค์กรที่น่าสนใจ เช่น การให้บริการยื่นคำขอรับบริการต่าง ๆ ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาบุคลากรผู้ให้บริการโดยเฉพาะทักษะดิจิทัลในการปฏิบัติงาน การประชาสัมพันธ์ควรปรับรูปแบบช่องทางให้หลากหลาย และสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องต่อผู้ประกอบการ เรื่องขั้นตอนในการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการโรงงานในแต่ละประเภท รวมถึงความปลอดภัย และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับประเด็นอื่นๆ เช่น ข้อกังวลเรื่องการทำประชาพิจารณ์ก่อนเปิดโรงงาน การจดทะเบียนเครื่องจักรที่หน่วยงานภูมิภาคไม่สามารถดำเนินการแทนส่วนกลางได้ การสามารถส่งเอกสาร/หลักฐานประกอบในการต่ออายุในปีต่อๆ ไปในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ การชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง     การสร้างฐานข้อมูลศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยอำนวยความสะดวก เนื่องจากการขอใบอนุญาตฯ ในบางขั้นตอนต้องผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้เชี่ยวชาญก่อน เป็นต้น” 

 

นอกจากนี้ทาง นิด้าโพล ยังจัดลำดับการอำนวยความสะดวกด้านการกำกับ ดูแลการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของหน่วยงานในสังกัดทั้ง 76 จังหวัด สรุปได้ว่ามีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ ส่วนใหญ่อยู่ในเกรด B (ช่วงร้อยละ 80-89) จำนวน 47 จังหวัด รองลงมาคือเกรด A (อยู่ในช่วงร้อยละ 90 ขึ้นไป) จำนวน 19 จังหวัด ได้แก่ ตราด พะเยา ชัยภูมิ นครพนม อุตรดิตถ์ สุรินทร์ เชียงราย นครนายก มหาสารคาม พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สมุทรสงคราม สระบุรี นครปฐม กาญจนบุรี ร้อยเอ็ด เชียงใหม่ ตาก พังงา ถัดมาได้รับเกรด C (ช่วงร้อยละ 70-79) จำนวน 9 จังหวัด และ เกรด D (ช่วงร้อยละ 60-69) จำนวน 2 จังหวัด ได้แก่ หนองบัวลำภู และ ศรีสะเกษ

 

ด้านปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวทิ้งท้ายว่า “การสำรวจในครั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายเป็นลูกค้าและเคยใช้บริการของกระทรวงฯ ทั้งสิ้น โดยทั้งหมดมาจาก 21 กลุ่มอุตสาหกรรมและเอสเอ็มอีทั่วประเทศ ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจการทำงานของกระทรวงฯ สูงถึงร้อยละ 85 ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นการทำงานที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี เหล่านี้เป็นผลมาจากการที่กระทรวงฯ เป็นส่วนราชการตัวอย่างของการลดระยะเวลาในการขอใบอนุญาตต่างๆ การจัดทำคู่มือการให้บริการประชาชนในทุกกระบวนงานอนุญาตตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ การทำงานแบบสานพลังใกล้ชิดระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการให้บริการอนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในหลายกระบวนงานเพิ่มขึ้นทุกปีเพื่อเพิ่มความโปร่งใสตรวจสอบได้ ทั้งนี้ กระทรวงฯ ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัด ไม่ว่าจะเป็น กรม รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานในภูมิภาค นำข้อมูลผลการวิจัยดังกล่าวถึงไปใช้ประโยชน์เพื่อการปรับกระบวนการให้บริการ และนำข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ไปใช้ปรับปรุงงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบด้วย” 

 

21 มีนาคม 2562

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 443 ครั้ง
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น