01 เมษายน 2562 14:56

การสัมมนาพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายเพื่อการปฏิบัติงานและพัฒนาสมรรถนะในองค์กรเข้าสู่ยุค 4.0 ตาม พรบ.โรงงานฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

image

วันนี้(1เม.ย.62) นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนาพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายเพื่อการปฏิบัติงานและพัฒนาสมรรถนะในองค์กรเข้าสู่ยุค 4.0 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นสมควรให้เป็นกฎหมายแล้ว โดยเนื้อหาของร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวได้มีการเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติของพระราชบัญญัติโรงงานในสาระสำคัญซึ่งกระทบต่อการปฏิบัติงาน เช่น การปรับปรุงนิยามการเป็นโรงงานและการยกเลิกการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับอุตสาหกรรมจังหวัดและเจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงานของกระทรวงอุตสาหกรรม ก่อนที่ พระราชบัญญัติฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ โดยมีนายศิริรุจ จุลกะรัตน์ นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายจุลพงษ์ ทวีศรี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นางเบญจมาพร เอกฉัตร์ นายประกอบ วิวิธจินดา นายเอกภัทร วังสุวรรณ นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมจังหวัด ข้าราชการจากทุกหน่วยงานของกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมการสัมมนากว่า 300 คน ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 654 ครั้ง
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น