17 เมษายน 2562 13:34

ก.อุตฯ กำชับโรงงานดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ป้องกันเกิดอัคคีภัย

image

นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้นายจุลพงษ์ ทวีศรี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง กำชับอุตสาหกรรมจังหวัด ๗๖ แห่ง แจ้งให้โรงงานที่มีระบบบำบัดน้ำเสียตรวจตราและดูแลรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ควบคุมต่างๆ ให้มีความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรงงานที่มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ (Anaerobic Processes) และโรงงานที่มีการกักเก็บกากตะกอนชีวภาพจากระบบบำบัดน้ำเสียทั้งแบบเติมอากาศ และไร้อากาศ (Aerobic & anaerobic process sludge) เป็นเวลานานมากกว่า ๑-๒ สัปดาห์ ซึ่งมีผลผลิตเป็นก๊าซที่ติดไฟได้และเป็นพิษ เช่น มีเทน ไฮโดรเจนซัลไฟด์ แอมโมเนีย ฯลฯ โดยโรงงานฯ ต้องดูแลระบบระบายก๊าซและจำกัดการเข้าถึงบริเวณที่เป็นอันตราย เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตบุคคลและป้องกันการเกิดอัคคีภัยในช่วงฤดูกาลที่มีอากาศร้อนและการย่อยสลายของเสียเกิดก๊าซขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้ ในไตรมาสที่ผ่านมา (ม.ค. – มี.ค. ๒๕๖๒) กระทรวงอุตสาหกรรมได้มีหนังสือเตือนและออกตรวจโรงงานที่มีน้ำเสียที่มีน้ำทิ้งมากกว่า ๕๐ ลูกบาศ์กเมตรต่อวัน จำนวน ๓,๒๑๑ โรง และที่มีการระบายอากาศเสีย จำนวน ๗,๗๐๐ โรง ทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมกรุงเทพมหานคร ให้ดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียและบำบัดมลพิษทางอากาศ ให้พร้อมทำงานบัดมลพิษให้ได้ตามมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฯ เพื่อลดผลกระทบจากน้ำทิ้งโรงงานในช่วงฤดูแล้งและบรรเทาปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างจริงจังและต่อเนื่อง หากพบการกระทำที่ฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีอย่างเข้มงวด ซึ่งมีโทษปรับหรือให้หยุดประกอบกิจการตามกฎหมายโรงงานทุกราย

 

------------------------------------------

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 697 ครั้ง
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น