22 พฤษภาคม 2562 16:32

ก.อุตฯ ประชุมเผยแพร่ผลการศึกษาและระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำตัวชี้วัดผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียวภาคอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2562

image

 

จ.ชลบุรี : วันนี้ (22  พฤษภาคม 2562) นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมเผยแพร่ผลการศึกษาและระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำตัวชี้วัดผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียว (Green GDP) ภาคอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2562 ณ โรงแรมคามิโอ จังหวัดชลบุรี 

 

นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ประเทศไทยมีการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมมาจนถึงจุดที่ต้องมีการคำนึงถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพิจารณาคำว่า “ความยั่งยืน” ให้มีแนวทางที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้เริ่มศึกษาแนวทางในการจัดทำระบบบัญชีที่บันทึกต้นทุนด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หักมูลค่าทางบัญชีของต้นทุนสุทธิของทรัพยากรที่ใช้ไปอันประกอบไปด้วยต้นทุนทรัพยากรที่สูญเสียไป ต้นทุนสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม และต้นทุนการป้องกันและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม โดยการประเมินมูลค่าต้นทุนทรัพยากรโดยแปลงกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรเป็นหน่วยเงินออกจากค่า “Traditional GDP” เพื่อใช้สำหรับการประเมินหาค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่คำนึงถึงต้นทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรียกว่า “Green GDP” ที่คำนึงถึงการเสื่อมค่าของทุนธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ สัตว์ป่า เป็นต้น อีกทั้งยังขาดการคำนึงถึงต้นทุนทางสังคมอันเป็นภาระค่าใช้จ่ายของรัฐบาลในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ เช่น ปัญหามลพิษทางดิน น้ำ และอากาศ รวมทั้งการเกิดของเสียอีกด้วย

 

นายศิริรุจฯ กล่าวต่อไปอีกว่า ความพยายามในการพัฒนาดัชนีชี้วัดตัวใหม่สามารถสะท้อนภาพความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติจากเดิมที่มีการตัดสินใจเชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ที่มุ่งเน้นการเจริญเติบโตเพียงอย่างเดียว ส่งผลให้เกิดการเร่งรัดการใช้ทรัพยากรและการก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจดังกล่าว จึงอาจเป็นแนวทางที่ไม่ยั่งยืน ทำลายทุนทรัพยากรธรรมชาติและทุนทางสังคม ซึ่งจะส่งผลเสียต่อองค์ประกอบของการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในระยะยาว อันอาจนำไปสู่การพัฒนาประเทศที่ไม่ยั่งยืนในที่สุด  สอดคล้องไปกับการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) หรือ SDGs ซึ่งเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาของโลก ที่องค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) ได้กําหนดร่วมกับประเทศต่างๆ ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยประเทศไทยมีการดําเนินงานที่สอดรับกับกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนมาโดยตลอด รวมทั้งการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน (Inclusive Growth) ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เพื่อให้ทุกภาคร่วมสร้างสังคมที่เป็นสุข ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ขจัดปัญหาความยากจน ส่งเสริมการเป็นเศรษฐกิจสีเขียว มีการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งการจัดทำตัวชี้วัดผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียว (Green GDP) ภาคอุตสาหกรรม จะเป็นข้อมูลสนับสนุนที่สำคัญส่วนหนึ่งในการประกอบการจัดทำแผนงานและกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนนี้ขึ้นได้

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 1087 ครั้ง
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น