14 สิงหาคม 2562 16:10

ก.อุตฯ จัดงาน SEZ Talk ครั้งที่ 4 เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเข้าถึงผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

image

จ.มุกดาหาร :  14 สิงหาคม 2562 – กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดงาน Special Economic Zones Talk หรือ SEZ Talk ครั้งที่ 4 ณ โรงแรมพลอยพาเลซ ภายใต้หัวข้อ “อนาคตจังหวัดมุกดาหารกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการให้เป็นที่รับทราบต่อกลุ่มผู้ประกอบการ นักลงทุน ประชาชน รวมทั้งภาคส่วนราชการในพื้นที่ และสร้างความรู้ความเข้าใจ การมีส่วนร่วมในการสร้างโอกาสสู่การพัฒนาไปพร้อมกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

 

โดยมีนายเอกภัทร วังสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานเสวนา Special Economic Zones Talk (SEZ Talk) ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “อนาคตจังหวัดมุกดาหารกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” พร้อมด้วย น.ส.สิริรัตน์     ไกรวณิช ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายวศิน ศุภพิสุทธิ์ อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดมุกดาหารและพื้นที่ใกล้เคียงร่วมงาน และนายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ให้การต้อนรับ 

 

นอกจากนี้  ได้มีการบรรยายในหัวข้อ “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร โอกาสทองธุรกิจสำหรับทุกคน” ภาพรวมของโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สิทธิประโยชน์และมาตรการส่งเสริมต่างๆจากทางภาครัฐ รวมไปถึงความก้าวหน้าของโครงการ ทิศทางการพัฒนาในอนาคตทั้งในด้านเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานในจังหวัด

 

จากนั้นเป็นการเสวนา SEZ Talk “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร: Gate to the Future” โดยมีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย นายสมยศ  ชาญจึงถาวร ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร  นายธนโชติ  โชติบุณยศักดิ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร  นายศศิพงษา  จันทรสาขา ที่ปรึกษาสมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร และผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร นายบูรณ์ อินธิรัตน์ อดีตอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) นายเติมทรัพย์       เตละกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   โดยการเสวนาได้สะท้อนแนวคิด แลกเปลี่ยนมุมมองจากทางภาครัฐและเอกชน ที่มีต่อเขตพัฒนาเศรษฐกิจ สะท้อนปัญหา และแนวทางในการแก้ไขพัฒนา ซึ่งต้องการให้ภาครัฐพิจารณาถึงความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะในภาคการเกษตร มีการศึกษาและเข้ามาจัดการโครงการอย่างจริงจัง มีการทำแผนแม่บทที่ชัดเจน มีทีมผู้เชี่ยวชาญเข้ามาบริหารจัดการ รวมทั้งเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ให้สมบูรณ์ เป็นโอกาสในการพัฒนาให้จังหวัดมุกดาหารก้าวไปสู่การเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้อย่างเต็มศักยภาพ

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 1319 ครั้ง
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น