01 สิงหาคม 2563 16:34

ก.อุตสาหกรรม บูรณาการร่วม ก.ยุติธรรม จัดกิจกรรม “ผูกพันรัก ทักษะอาชีพ สร้างงาน เสริมรายได้ กระจายโอกาสสู่ชุมชน” ฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในประเทศจากวิกฤตโควิด 19

image

จังหวัดสุโขทัย : วันนี้ (1 สิงหาคม 2563) เวลา 09.30 น. นายธีระยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนบ้านนาต้นจั่น อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ร่วมกิจกรรมผูกพันรัก ทักษะอาชีพ สร้างงาน เสริมรายได้ กระจายโอกาสสู่ชุมชน” ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธาน 

 

นายธีระยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ได้รับมอบหมายจากนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “ผูกพันรัก ทักษะอาชีพ สร้างงาน เสริมรายได้ กระจายโอกาสสู่ชุมชน” ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันนี้ และขอแสดงความยินดีกับผู้สําเร็จการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อฝึกอาชีพระยะสั้นทุกท่าน ซึ่งเป็นวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็งจนสามารถยกระดับกลายเป็นต้นแบบหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 5 ดาว การจัดกิจกรรมในวันนี้จะเป็นการประชาสัมพันธ์ ชุมชนบ้านนาต้นจั่นในฐานะหมู่บ้าน CIV 5 ดาวได้เป็นอย่างดี เกิดการบูรณาการระหว่างชุมชนกับหน่วยงานหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ยังมีการเสริมสร้างทักษะอาชีพต่าง ๆ ให้แก่ราษฎรและผู้นําชุมชนในท้องถิ่น ภายใต้กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ

 

โดยกระทรวงอุตสาหกรรมให้ความสําคัญต่อนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อน การฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากวิกฤตของโควิด-19 เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจภายในประเทศแบบพึ่งพาตนเองได้ บนพื้นฐานของการกระจายรายได้และความเจริญไปยังชุมชน ควบคู่กับการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยี เข้าปรับใช้ในการพัฒนาศักยภาพและการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมตามแนวทางของประเทศไทย 4.0 ผ่านกลไกต่าง ๆ โดยฟื้นฟูให้ทุกภาคส่วนกลับมาเข้มแข็งเป็นปกติ โดยเร็วและเติบโตได้ในอนาคต 

 

ทั้งนี้ ได้มุ่งเป้ามาตรการฟื้นฟูดังกล่าวไปที่การ ประกอบการและการจ้างงานใน 4 กลุ่ม คือ

1) ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมและเอสเอ็มอี 2) ประชาชน แรงงาน และบัณฑิตจบใหม่ 3) ชุมชนและวิสาหกิจชุมชน 4) ธุรกิจแปรรูปเกษตร และเกษตรอุตสาหกรรมในการขับเคลื่อนมาตรการฟื้นฟูต่าง ๆ ของประเทศ โดยปัจจัยความสําเร็จที่สําคัญในการดําเนินงานดังกล่าวนั้น กระทรวงอุตสาหกรรมได้ร่วมบูรณาการกับกระทรวงยุติธรรม ผู้นําชุมชนบ้านนาต้นจั่น ประชาชน ได้ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของทุกฝ่ายในรูปแบบของประชารัฐ เพื่อฝ่าฟันวิกฤตการณ์ต่าง ๆ และทําให้เศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะเศรษฐกิจฐานรากกลับมาเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง

 

โดยมี นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายบรรจง สุกรีฑา ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายใบน้อย สุวรรณชาตรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นางสายชล การีพจน์ อุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย และคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมเข้าร่วม

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 11797 ครั้ง
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น