01 สิงหาคม 2563 16:37

ผู้ช่วยรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชมการดำเนินงานชุมชนบ้านาต้นจั่น จ.สุโขทัย

image

จังหวัดสุโขทัย : วันนี้ (1 สิงหาคม 2563) เวลา 13.00 น. นายธีระยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายบรรจง สุกรีฑา ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายใบน้อย สุวรรณชาตรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชมการดำเนินงานชุมชนบ้านาต้นจั่น ดูการสาธิตตุ๊กตาบาร์โหน ชมการสาธิตการทำผ้าหมักโคลน ผ้าด้นมือ ชมศูนย์จำหน่ายสินค้าของชุมชนบ้านนาต้นจั่น อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยมีนางเสงี่ยม แสวงลาภ ประธานกลุ่มชุมชนบ้านนาต้นจั่น ให้การต้อนรับ

 

บ้านนาต้นจั่น เป็นชุมชนที่มีภูมิปัญญาด้านหัตถกรรมที่สืบทอดมาตั้งแต่ครั้งบรรพชนทำให้เกิดกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เช่น กลุ่มทอผ้า จักสาน และงานหัตถกรรมจากตอไม้ซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้ในไร่นา นอกจากนี้ยังเป็นชุมชนที่มีศักยภาพด้านทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่แปรมาเป็นสินค้ามีชื่อเสียง เช่น ผ้าหมักโคลน โดยโคลนช่วยทำให้ผ้านิ่มซึ่งเป็นที่มาของ “ผ้าหมักโคลน” บ้านนาต้นจั่น นอกจากนี้ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งคือ ตุ๊กตาบาโหน งานสร้างสรรค์โดยคุณตาวงค์ เป็นของเล่นจากภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ควรค่าแก่การสืบทอดและเก็บสะสม 

 

การเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) ของบ้านนาต้นจั่น เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ดำเนินการสำรวจศักยภาพชุมชนและความต้องการของชุมชนสร้างความรู้ ความเข้าใจกับผู้นำชุมชนเพื่อหาจุดร่วมกันในการสร้างความร่วมมือของผู้ผลิตสินค้าชุมชนและราษฎรทั่วทั้งชุมชน จัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน พัฒนาสินค้าและบริการเพื่อรองรับการมาเยือนของนักท่องเที่ยวสร้างโอกาสทางการตลาด และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนจากกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์และสร้างการรับรู้สินค้าและบริการที่เป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้าน

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 11800 ครั้ง
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น