.jssocials{ display: none; }

ข่าวอุตสาหกรรมจังหวัด

ร่วมชี้แจงหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ “สินเชื่อ SME โตไว ไทยยั่งยืน" พ.ศ.2563
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันอังคาร,พฤศจิกายน 12, 2562 10:14 New!
ประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นเพื่อศึกษาขอบเขตความต้องการและความหวังการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
วันอังคาร,พฤศจิกายน 12, 2562 10:04 New!
ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี ฉบับทบทวน และแผนปฏิบัติราชการประจำจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
วันอังคาร,พฤศจิกายน 12, 2562 10:02 New!
สัมมนา เรื่อง “ชี้แจงหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ พ.ศ.2563”
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
วันอังคาร,พฤศจิกายน 12, 2562 10:01 New!
การอบรมการใช้งานระบบการยื่นขอใบอนุญาตกิจการโรงงาน รุ่นที่ 2
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
วันอังคาร,พฤศจิกายน 12, 2562 10:00 New!
ลงพื้นที่รับคำขอ(มผช.) พร้อมเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2562
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
วันอังคาร,พฤศจิกายน 12, 2562 9:55 New!
เชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ยื่นขอรับการสนับสนุน ”สินเชื่อ SME โตไว ไทยยั่งยืน”
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
วันอังคาร,พฤศจิกายน 12, 2562 9:54 New!
สัมมนา เรื่อง ชี้แจงหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ พ.ศ.2563
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
วันอังคาร,พฤศจิกายน 12, 2562 9:38 New!
เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดศิลาชลเขต อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
วันจันทร์,พฤศจิกายน 11, 2562 19:12 New!
รับฟังหลักเกณฑ์การให้บริการสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดะยอง
วันจันทร์,พฤศจิกายน 11, 2562 17:32 New!