.jssocials{ display: none; }

ข่าวอุตสาหกรรมจังหวัด

เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด ปี 2558
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
วันจันทร์,ธันวาคม 22, 2557 12:04
อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ รายงานตัวต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
วันจันทร์,ธันวาคม 22, 2557 11:59
ฝึกอบรมถ่ายโอนภารกิจให้แก่เทศบาลในพื้นที่จังหวัดสตูล
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
วันจันทร์,ธันวาคม 22, 2557 11:50
เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความเชื่อมั่นการค้าการลงทุนจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อรองรับ AEC
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
วันจันทร์,ธันวาคม 22, 2557 11:48
เข้าร่วมพิธีเปิดตลาดนัดการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 2 จังหวัดสตูล
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
วันจันทร์,ธันวาคม 22, 2557 11:47
งานเลี้ยงต้อนรับท่านอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ (นายสมศักดิ์ หวลกสิน)
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
วันจันทร์,ธันวาคม 22, 2557 11:47
จัดฝึกอบรมโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
วันจันทร์,ธันวาคม 22, 2557 11:46
ผลการพิจารณาสอบราคาซื้อรถโดยสารขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
วันจันทร์,ธันวาคม 22, 2557 11:20