.jssocials{ display: none; }

ข่าวอุตสาหกรรมจังหวัด

ร่วมตรวจสอบความพร้อมคลังสินค้า
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
วันศุกร์,พฤศจิกายน 28, 2557 10:42
ร่วมพิธีเปิดงาน สินเชื่อ 9 เมนู คืนความสุข SMEs
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
วันศุกร์,พฤศจิกายน 28, 2557 10:25
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างองค์ความรู้แก่เครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
วันศุกร์,พฤศจิกายน 28, 2557 8:45
เข้าร่วมสัมมนาระบบมาตรฐานในสถานประกอบการด้านอาหาร
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
วันศุกร์,พฤศจิกายน 28, 2557 8:36
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง มอบเงินและสิ่งของสนับสนุนงานกาชาดจังหวัดระยอง
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดะยอง
วันพฤหัสบดี,พฤศจิกายน 27, 2557 24:00
กิจกรรมฝึกอบรม และกิจกรรมเสวนากลุ่ม ภายใต้โครงการ "ส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน"
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันพฤหัสบดี,พฤศจิกายน 27, 2557 24:00
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
วันพฤหัสบดี,พฤศจิกายน 27, 2557 24:00
กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
วันพฤหัสบดี,พฤศจิกายน 27, 2557 24:00
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเศษวัสดุและกากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม"
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
วันพฤหัสบดี,พฤศจิกายน 27, 2557 24:00