.jssocials{ display: none; }

ข่าวอุตสาหกรรมจังหวัด

สอจ.อต. ร่วมรณรงค์ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
วันอังคาร,พฤศจิกายน 11, 2557 10:58
สภากาแฟเพื่อสร้างความคุ้นเคย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
วันอังคาร,พฤศจิกายน 11, 2557 10:52
OR CODE “ตาก...มีมากกว่าที่คิด”
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
วันอังคาร,พฤศจิกายน 11, 2557 10:44
ร่วมประชุมและหารือพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำ กับ จนท.สมอ. เกี่ยวกับการตรวจสถานที่จำหน่าย
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
วันอังคาร,พฤศจิกายน 11, 2557 10:36
สอจ.ขก.รับใบประกาศเกียรติคุณด้วยผลงานยอดเยี่ยม ในการดำเนินงานกิจกรรมโครงการ มผช. ประจำปี 2557
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
วันอังคาร,พฤศจิกายน 11, 2557 10:34
ร่วมสัมมนา เชิงปฏิบัติการการเพิ่มศักยภาพบุคลากรเพื่อการพัฒนางานด้านการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
วันอังคาร,พฤศจิกายน 11, 2557 10:34
เข้าร่วมการฝึกอบรมการจัดการ กากอุตสาหกรรม
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
วันอังคาร,พฤศจิกายน 11, 2557 10:32
ประชุมการจัดทำรายละเอียดโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเเหนือล่าง 2
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
วันอังคาร,พฤศจิกายน 11, 2557 10:26
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มศักยภาพบุคลากร เพื่อการพัฒนางานด้านการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน”
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
วันอังคาร,พฤศจิกายน 11, 2557 9:44