ร่าง TOR/TOR


ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา จ้างดำเนินกิจกรรมการจัดทำและเผยแพร่กิจกรรมผลงานเด่นของกระทรวงอุตสาหกรรมผ่านสื่อโทรทัศน์สื่อวิทยุและสื่อกิจกรรม

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพุธ,ตุลาคม 21, 2563 16:09


ประกาศร่างประกวดราคา ข้อกำหนดคุณลักษณะทางเทคนิคการและราคากลางจัดซื้อและติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมชุดโปรแกรมฯ ประจำปีงบประมาณ 2564

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพุธ,ตุลาคม 21, 2563 14:07


ประกาศร่างข้อกำหนดคุณลักษณะทางด้านเทคนิคและราคากลาง โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับประชุมทางไกลผ่านเครือข่าย Video Conference

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันศุกร์,สิงหาคม 14, 2563 13:31


ประร่าง TOR และราคากลาง การดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุและสื่อโทรทัศน์

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี,กุมภาพันธ์ 20, 2563 8:23


ประกาศร่าง TOR และราคากลางจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์ต่อพ่วงในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 6 เดือน

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันจันทร์,กุมภาพันธ์ 17, 2563 17:17


ประกาศร่างและราคากลาง ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาจัดทำนโยบายด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ภาคอุตสาหกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันจันทร์,กุมภาพันธ์ 17, 2563 16:56


ประกาศ ร่าง ข้อกำหนดการจ้างและราคากลาง โครงการพัฒนาเว็บไซต์กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนการให้บริการข้อมูลสำหรับประชาชนและผู้ประกอบการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 2)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพุธ,มกราคม 22, 2563 15:55


เช่าวงจรสื่อสารความเร็วสุ.และบริการอินเทอร์เน็ต สำหรับ สปอ.สอจ.กรม สาขากรมในภูมิภาค และหน่วยงานในสังกัด อก. 2563

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพุธ,ธันวาคม 25, 2562 16:56


ร่างข้อกำหนดคุณลักษณะ การจัดซื้อและติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมจัดการสำนักงาน จำนวน 146 ชุด และเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 146 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่2

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันศุกร์,ธันวาคม 20, 2562 14:22


ราคากลาง การจัดซื้อและติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมจัดการสำนักงาน จำนวน 146 ชุด และเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 146 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันศุกร์,ธันวาคม 20, 2562 14:18


Page 1 of 25