ร่าง TOR/TOR


เช่าวงจรสื่อสารความเร็วสุ.และบริการอินเทอร์เน็ต สำหรับ สปอ.สอจ.กรม สาขากรมในภูมิภาค และหน่วยงานในสังกัด อก. 2563

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพุธ,ธันวาคม 25, 2562 16:56


ร่างข้อกำหนดคุณลักษณะ การจัดซื้อและติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมจัดการสำนักงาน จำนวน 146 ชุด และเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 146 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่2

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันศุกร์,ธันวาคม 20, 2562 14:22


ราคากลาง การจัดซื้อและติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมจัดการสำนักงาน จำนวน 146 ชุด และเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 146 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันศุกร์,ธันวาคม 20, 2562 14:18


ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์ต่อพ่วงในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันอังคาร,ธันวาคม 17, 2562 17:51


ร่างประกวดราคาโครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบโทรศัพท์สื่อสารผ่านระบบเครือข่าย VoIP - Voice IP หรือ Voice Gateway

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันจันทร์,ธันวาคม 02, 2562 18:19


ร่างขอบเขตของงานและร่างราคากลาง การเช่าระบบ Cloud Computing เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้บริการข้อมูลประชาชนและผู้ประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันอังคาร,พฤศจิกายน 26, 2562 17:01


ประกาศ ร่าง ข้อกำหนดการจ้าง โครงการพัฒนาเว็บไซต์กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนการให้บริการข้อมูลสำหรับประชาชนและผู้ประกอบการ

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันศุกร์,พฤศจิกายน 22, 2562 18:09


ร่างขอบเขตของงานการเช่าวงจรสื่อสารความเร็วสูงและบริการอินเตอร์เน็ตสำหรับ สอป. สอจ. กรม สาขากรมในภูมิภาค สถาบันเครือข่าย และหน่วยงานในสังกัด อก.

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันศุกร์,พฤศจิกายน 15, 2562 17:41


TOR การจัดซื้อและติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมจัดการสำนักงาน จำนวน 146 ชุด และเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 146 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพุธ,ตุลาคม 30, 2562 18:17


ราคากลาง การจัดซื้อและติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมจัดการสำนักงาน จำนวน 146 ชุด และเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 146 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพุธ,ตุลาคม 30, 2562 18:15


Page 1 of 25