ร่าง TOR/TOR


TOR ข้อกำหนดการจ้่าง กิจกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวงอุตสาหกรรม

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันเสาร์,ธันวาคม 03, 2559 11:02


TOR การจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

เขียนโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขียนเมื่อ วันเสาร์,พฤศจิกายน 26, 2559 23:04


TOR การปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 76 จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันอังคาร,พฤศจิกายน 15, 2559 17:04


ข้อกำหนดการจ้าง (Terms of Reference : TOR) การจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

เขียนโดย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ เขียนเมื่อ วันจันทร์,พฤศจิกายน 14, 2559 15:34


TOR การจัดซื้อชุดไมโครโฟน และเครื่องควบคุมภาพและเสียง

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี,พฤศจิกายน 10, 2559 16:23


TOR การจัดซื้อปั๊มน้ำระบบดับเพลิง จำนวน 1 ระบบ

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี,พฤศจิกายน 10, 2559 13:26


TOR การจัดซื้อและติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมจัดการสำนักงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพุธ,พฤศจิกายน 09, 2559 11:24


TOR ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค (OPOAI) ประจำปี พ.ศ. 2560

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพุธ,พฤศจิกายน 02, 2559 16:28


TOR การจ้างดำเนินการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันศุกร์,ตุลาคม 28, 2559 22:30


ข้อกำหนดและขอบเขตการจ้างที่ปรึกษา (Term of Reference : TOR) การตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

เขียนโดย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี,ตุลาคม 06, 2559 10:58


Page 10 of 24