ร่าง TOR/TOR


ร่างเอกสารประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมการสำนักงาน จำนวน 102 เครื่อง

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันอังคาร,กรกฏาคม 08, 2557 10:17


ร่าง TOR การเช่าใช้งานวงจรสื่อสารความเร็วสูงระบบอินทราเน็ต และระบบอินทรอเน็ต สปอ. และสอจ. 76 จังหวัด

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันศุกร์,พฤษภาคม 23, 2557 13:44


TOR การจัดซื้อและติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในสปอ.และ สอจ. จำนวน 102 เครื่อง ปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่3

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพุธ,พฤษภาคม 21, 2557 15:58


ร่าง TOR โครงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์และการปรับปรุงห้องประชุม อก 2

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันอังคาร,พฤษภาคม 20, 2557 14:40


TOR การจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์และบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสื่อสารครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันอังคาร,พฤษภาคม 20, 2557 14:17


ร่าง TOR โครงการศูนย์บริการร่วมของกระทรวงอุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสีมา (One Stop Service)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันจันทร์,พฤษภาคม 19, 2557 14:14


ร่างข้อกำหนดขอบเขตงาน การเช่าใช้งานวงจรเครือข่ายสื่อสารความเร็ว ระบบอินทราเน็ต ระบบอินเตอร์เน็ต

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี,พฤษภาคม 01, 2557 17:24


ร่างข้อกำหนดการจ้าง โครงการค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวงอุตสาหกรรม

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันศุกร์,เมษายน 18, 2557 9:17


TOR การจัดซื้อและติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 102 เครื่อง ครั้งที่ 2

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันอังคาร,เมษายน 08, 2557 10:25


ร่าง TOR การเช่าใช้งานวงจรสื่อสารความเร็วสูงระบบอินทราเน็ต และระบบอินทรอเน็ต...

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันอังคาร,เมษายน 01, 2557 8:36


Page 24 of 25