ร่าง TOR/TOR


TOR ข้อกำหนดการจ้างกิจกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวงอุตสาหกรรม

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันศุกร์,กันยายน 28, 2561 14:51


TOR จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง ประจำ สปอ. ประจำปีงบประมาณ 2562

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันศุกร์,สิงหาคม 31, 2561 18:41


TOR การจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2562

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันศุกร์,สิงหาคม 31, 2561 16:13


ขอบเขตของงาน (TOR) จ้างเหมาทำความสะอาด สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม อาคารเดิม อาคารส่วนต่อเติม และบริเวณโดยรอบอาคาร ประจำปี 2562

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพุธ,สิงหาคม 29, 2561 13:28


ข้อกำหนดการจ้าง (TOR) จ้างจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชิดชูกลุ่มสมาชิกเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๑

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพุธ,สิงหาคม 22, 2561 16:34


TOR รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพุธ,มิถุนายน 20, 2561 16:23


TOR ข้อกำหนดการจ้างจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับการสาธิตและการประชาสัมพันธ์การบริการของศูนย์ ITC ระดับจังหวัดในรูปแบบของ Mobile Kiosk

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพุธ,มิถุนายน 20, 2561 11:59


TOR พัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพุธ,มิถุนายน 06, 2561 10:41


ข้อกำหนดการจ้าง (TOR) การจัดทำสื่อและประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี,พฤษภาคม 31, 2561 18:23


ข้อกำหนดขอบเขตงานจ้าง (TOR) ระบบรายงานโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพุธ,พฤษภาคม 30, 2561 8:35


Page 4 of 25