ร่าง TOR/TOR


ขอกำหนดการจ้างที่ปรึกษา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริหารประชาชน

เขียนโดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เขียนเมื่อ วันพุธ,สิงหาคม 16, 2560 14:44


ข้อกำหนดการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านธุรการ

เขียนโดย สำนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เขียนเมื่อ วันอังคาร,สิงหาคม 15, 2560 15:11


ข้อกำหนดการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เขียนโดย สำนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เขียนเมื่อ วันอังคาร,สิงหาคม 15, 2560 15:09


ข้อกำหนดการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านบริหารทรัพยากรบุคคล1

เขียนโดย สำนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เขียนเมื่อ วันอังคาร,สิงหาคม 15, 2560 15:09


ข้อกำหนดการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

เขียนโดย สำนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เขียนเมื่อ วันอังคาร,สิงหาคม 15, 2560 15:08


ขอกำหนดและขอบเขตการจ้างที่ปรึกษา การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

เขียนโดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เขียนเมื่อ วันศุกร์,สิงหาคม 11, 2560 13:40


ข้อกำหนดการจ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุน กลุ่มพัฒนาระบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

เขียนโดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เขียนเมื่อ วันพุธ,สิงหาคม 09, 2560 17:49


ขอกำหนดและขอบเขตการจ้างที่ปรึกษา การวางระบบการพัฒนาในหมวด 5 "การมุ่งเน่นบุคลากร"

เขียนโดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เขียนเมื่อ วันพุธ,สิงหาคม 09, 2560 14:09


TOR การเช่าวงจรสื่อสารความเร็วสูงและบริการอินเทอร์เน็ต สำหรับ สปอ. สอจ. กรม สาขากรมในภูมิภาค สถาบันเครือข่าย และหน่วยงานในสังกัด อก. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เขียนโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขียนเมื่อ วันพุธ,สิงหาคม 09, 2560 12:19


รายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) จ้างทำความสะอาดอาคาร สปอ. อาคารเดิม อาคารส่วนต่อเติม และบริเวณโดยรอบอาคาร สปอ.

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันศุกร์,สิงหาคม 04, 2560 9:37


Page 8 of 25