ร่าง TOR/TOR


ข้อกำหนดการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

เขียนโดย สำนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เขียนเมื่อ วันอังคาร,สิงหาคม 15, 2560 15:08


ขอกำหนดและขอบเขตการจ้างที่ปรึกษา การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

เขียนโดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เขียนเมื่อ วันศุกร์,สิงหาคม 11, 2560 13:40


ข้อกำหนดการจ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุน กลุ่มพัฒนาระบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

เขียนโดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เขียนเมื่อ วันพุธ,สิงหาคม 09, 2560 17:49


ขอกำหนดและขอบเขตการจ้างที่ปรึกษา การวางระบบการพัฒนาในหมวด 5 "การมุ่งเน่นบุคลากร"

เขียนโดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เขียนเมื่อ วันพุธ,สิงหาคม 09, 2560 14:09


TOR การเช่าวงจรสื่อสารความเร็วสูงและบริการอินเทอร์เน็ต สำหรับ สปอ. สอจ. กรม สาขากรมในภูมิภาค สถาบันเครือข่าย และหน่วยงานในสังกัด อก. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เขียนโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขียนเมื่อ วันพุธ,สิงหาคม 09, 2560 12:19


รายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) จ้างทำความสะอาดอาคาร สปอ. อาคารเดิม อาคารส่วนต่อเติม และบริเวณโดยรอบอาคาร สปอ.

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันศุกร์,สิงหาคม 04, 2560 9:37


ข้อกำหนดการจ้าง (TOR) กิจกรรมการประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ภายในงาน Thailand Indusrty Expo 2017

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันอังคาร,กรกฏาคม 18, 2560 18:42


ข้อกำหนดการจ้าง (TOR) จ้างกิจกรรมผลิตสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐเพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้าง

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันอังคาร,กรกฏาคม 04, 2560 14:15


TOR สอบราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 8 รายการ สำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันศุกร์,มิถุนายน 09, 2560 17:13


(TOR) ขอบเขตของงานการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อน "ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกผ่านสื่อโทรทัศน์"

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันจันทร์,มิถุนายน 05, 2560 11:44


Page 8 of 25