ร่าง TOR/TOR


(TOR) ขอบเขตของงานการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อน "ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกผ่านสื่อโทรทัศน์"

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันจันทร์,มิถุนายน 05, 2560 11:44


TOR การจัดทำระบบฐานข้อมูลพื้นที่อุตสาหกรรมรองรับและสนับสนุนด้านการพัฒนา 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกรศ.) สปอ.

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันเสาร์,พฤษภาคม 20, 2560 15:03


ข้อกำหนดการจ้างเหมาบริการ (TOR) โครงการพัฒนาเว็ปไซต์ EEC (Eastern Economic Corridor) สกรศ. สปอ.

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันเสาร์,พฤษภาคม 20, 2560 14:34


ข้อกำหนดการจ้าง (TOR) จัดงานแสดงศักยภาพพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โครงการ "ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันเสาร์,พฤษภาคม 20, 2560 14:30


ข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) จ้างจัดงานพิธีมอบรางวัลโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค (OPOAI) ประจำปี 2560

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันอังคาร,เมษายน 11, 2560 15:43


Tor การสอบราคาซื้อปั๊มน้ำระบบดับเพลิง จำนวน 1 ระบบ

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพุธ,มีนาคม 29, 2560 15:23


TOR จ้างบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์ต่อพ่วงๆในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี,มีนาคม 23, 2560 14:36


TOR ข้อกำหนดการจ้างเหมาบริการจัดทำสื่อวีดิท้ศน์ การพัฒนาขับเคลื่อนโครงการ พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพุธ,มีนาคม 08, 2560 17:36


Tor การประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่วารสารอุตสาหกรรม (ครั้งที่ ๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันอังคาร,กุมภาพันธ์ 14, 2560 18:38


TOR ข้อกำหนดการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านนักจัดการงานทั่วไป ประจำกลุ่มอำนวยการฯ

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี,มกราคม 26, 2560 17:24


Page 9 of 25