ประกาศ เรื่องผลการประกวดราคาเช่าใช้งานวงจรเครือข่ายสื่อสารความเร็วสูง ระบบอินทราเน็ตและระบบอินทอร์เน็ต สปอ. สอจ. 76 จังหวัด หน่วยงานระดับกรม สาขาของกรมในภูมิภาค สาถบันเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2557 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันศุกร์,มิถุนายน 20, 2557 10:45


เอกสารแนบ..