ผลการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศ สปอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศูนย์พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Center) ระดับจังหวัด ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพุธ,มีนาคม 06, 2562 10:59


ประกาศ สปอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของ อก. ประจำปี 2561 และรายงานประจำปีของ สปอ. ประจำปี 2561 (ฉบับดิจิทัล) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันศุกร์,กุมภาพันธ์ 22, 2562 14:38


ประกาศ สปอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการเช่าบริการระบบ Cloud Computing เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้บริการข้อมูลประชาชนและผู้ประกอบการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันจันทร์,กุมภาพันธ์ 18, 2562 11:28


ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างที่ปรึกษาดำเนินการจัดทำตัวชี้วัดผลิตภัณฑ์มวลสีเขียว (Green GDP) ภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันจันทร์,กุมภาพันธ์ 11, 2562 14:48


ประกาศ สปอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถประจำตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและรถประจำตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2566 โดยวิธีคัดเลือก

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี,กุมภาพันธ์ 07, 2562 14:47


ประกาศ สปอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการกิจกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของ อก. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีคัดเลือก

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันอังคาร,กุมภาพันธ์ 05, 2562 13:40


ประกาศ สปอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีคัดเลือก

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันศุกร์,มกราคม 18, 2562 14:14


ประกาศ สปอ. เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาส ๑

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพุธ,มกราคม 16, 2562 10:13


ประกาศ สปอ. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อและติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันจันทร์,ธันวาคม 24, 2561 13:00


ประกาศ สปอ. เรื่องประกาศผู้นะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันศุกร์,ธันวาคม 07, 2561 10:06


Page 2 of 10